مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

مدلسازی محاسباتی سیستم حرکتی در مغز

طراحی معماری سیستم حرکتی ربات‌ها با الهام از سیستم حرکتی مغز

ساخت ربات‌های دستیار برای افراد با ناتوانایی‌های حرکتی

طراحی رابط‌های کاربری کاربرپسند (User Friendly) براساس کارکرد شناختی کنش در انسان

طراحی و ساخت سیستم‌های تعاملی انسان و ماشین

ارتباط توجه دیداری در حوزه بینایی ماشین

ارتباط توجه در حوزه سنسوری فیوژن (ادغام ورودی سنسورها)

ارتباط توجه شنیداری در طراحی سیستم‌های هوشمند

طراحی سیستم‌های هوشمند در تشخیص مشکلات توجه و ارتقای عملکرد توجه در گروه‌های بهنجار و بیمار

مدلسازی محاسباتی ماشین‌های آگاه

طراحی سیستم‌های ماشین خودران براساس نقش سیستم توجه در انسان

نقش احساس و عواطف در ارتباط میان انسان و کامپیوتر

مدلسازی احساس و عواطف انسانی در ماشین

طراحی سیستم‌های هوشمند در تشخیص مشکلات درک و بیان هیجانات و ارتقای کنش‌های هیجانی در گروه‌های بهنجار و بیمار

مدلسازی و پیاده‌سازی تقلید هیجانی در ماشین

طراحی سیستم‌های بهینه بر اساس مدلسازی سیستم کنترل اجرایی و شناختی در انسان

طراحی مدل‌های مجتمع کنترل شناختی در تغییر تکلیف ماشین

طراحی بازی‌های شناختی در جهت تقویت کنترل اجرایی ـ شناختی

طراحی سیستم‌های هوشمند در تشخیص مشکلات اجرایی (تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و ...) و ارتقای آن در گروه‌های عادی و نابهنجار

طراحی سیستم‌های ماشین خودران براساس نقش سیستم کنترل اجرایی و شناختی در انسان

طراحی سیستم‌های NLP براساس پردازش زبان در سیستم شناختی انسان

طراحی سیستم‌های تشخیص احساس در گفتار انسان توسط ماشین

طراحی سیستم‌های هوشمند در تشخیص مشکلات زبان بیانی و دریافتی و ارتقای آن در گروه‌های عادی و نابهنجار

طراحی سیستم‌های جستجو معنایی

مدلسازی حافظه و یادگیری در انسان

طراحی سخت‌افزاری حافظه و یادگیری در سیستم‌های رباتیک

طراحی سیستم‌های هوشمند در تشخیص مشکلات انواع حافظه و ارتقای آنها در گروه‌های عادی و بیمار

مدلسازی محاسباتی فرایند ادراک در انسان

طراحی معماری و سخت‌افزاری سیستم ادراک به منظور ساخت ماشین‌های هوشمند

طراحی ابزارهای کمکی نظیر بازی‌های شناختی به منظور افزایش کارایی فرایند ادراک در انسان

مدلسازی محاسباتی تصمیم‌گیری در شرایط مختلف (ریسکی، عدم قطعیت و ...)

طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های تصمیم‌گیر خلاق

مدلسازی محاسباتی فرایند حل مساله در انسان

طراحی و مدلسازی تصمیم‌گیری و استدلال در عامل‌های هوشمند

طراحی سیستم‌های هوشمند برای تشخیص دروغگویی

طراحی سیستم‌های هوشمند در تشخیص کاستی‌های عملکرد اجتماعی و ارتقای آنها در گروه‌های عادی و نابهنجار

طراحی ربات‌های اجتماعی براساس مهارت‌های ارتباطی انسان (ربات‌های اجتماعی)

نقش انگیزش در طراحی نرم‌افزارهای کامپیوتری

طراحی سیستم‌های هوشمند/ ماشینی در تشخیص مشکلات انگیرشی و ارتقای آن در گروه‌های عادی و نابهنجار

طراحی بازی‌های شناختی برای افزایش انگیزش در یادگیری از راه دور