مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی
موضوع حوزه بعد دانشکده / پژوهشکده مجری دانشکده / پژوهشکده های همکار

راهکارهای تامین امنیت در خدمات بهداشتی و انسانی (تدوین)

سلامت و رفاه

امنیت

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم زیستی

پزشکی

استانداردهای موجود در ارتباطات مخابراتی، ذخیره داده ها، پروتکل های شبکه، ذخیره سازی و بازیابی داده ها , امنیت اطلاعات (در حوزه IoT)

صنعت IT

قوانین و مقررات

مهندسی برق، علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)، مهندسی و علوم کامپیوتر

سنسور ها، مدارات سنسور ها و معماری IoT (ساخت)

صنعت IT

فنی

مهندسی برق، مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)، فضای مجازی

کاربردهای متنوع IoT در حوزه های مختلف

صنعت IT

فنی

فضای مجازی، علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، مهندسی برق، عمران-آب و محیط زیست، مهندسی مکانیک و انرژی، تربیت بدتی، معماری و شهرسازی، علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)، مهندسی انرژی و فناوری های نوین

تحلیل داده ها و تکنولوژی های ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات انبوه (در حوزه IoT )

صنعت IT

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)، فضای مجازی

سیستم تحت شبکه تشخیص نفوذ (طراحی)

صنعت IT

امنیت

فضای مجازی، علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)، مهندسی و علوم کامپیوتر

امنیت در نگهداری، دسترسی وانتقال داده ها و حریم خصوصی در حوزه IoT

صنعت IT

امنیت

علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)، فضای مجازی، مهندسی و علوم کامپیوتر، مهندسی برق

دستورالعمل ها، قوانین و مقررات در زمینه آدرسهای دامنه (تدوین)

حکمرانی هوشمند

قوانین و مقررات

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، حقوق

علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)

دستورالعمل ها، قوانین و مقررات در زمینه حفظ حریم شخصی و حقوق فضای مجازی (تدوین)

حکمرانی هوشمند

قوانین و مقررات

حقوق، فضای مجازی، مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)

ضوابط کنترل الکترونیکی و امنیت الکترونیکی (تدوین)

حکمرانی هوشمند

قوانین و مقررات

علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)، فضای مجازی، مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری

دستورالعمل ها، قوانین و مقررات در زمینه امنیت خدمات الکترونیکی (تدوین)

حکمرانی هوشمند

قوانین و مقررات

مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، حقوق، علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)

دستورالعمل ها، قوانین و مقررات در زمینه ایجاد خدمات الکترونیکی (تدوین)

حکمرانی هوشمند

قوانین و مقررات

مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، حقوق

علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)، علوم اقتصادی و سیاسی

دستورالعمل ها، قوانین و مقررات در زمینه ساختار متادیتاها و اطلاعات حوزه خدمات الکترونیکی (تدوین)

حکمرانی هوشمند

قوانین و مقررات

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی (علم اطلاعات و دانش شناسی)

علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)، حقوق

روش ها و ابزار های توسعه سامانه ملی کدینگ اطلاعات و داده‌های آزاد (Data catalog/ open Data) (بررسی)

حکمرانی هوشمند

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)، فضای مجازی

مدیریت و حسابداری، علوم تربیتی و روانشناسی (علم اطلاعات و دانش شناسی)

تشخیص هوشمند هویت از طریق روش های بیولوژیک

حکمرانی هوشمند

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، مهندسی برق

علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)

پروتکل لایه امن تبادل دیتا بین سازمان ها (طراحی)

حکمرانی هوشمند

امنیت

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)

راهکارهای مصالحه دو حوزه امنیت و داده باز (تدورین)

حکمرانی هوشمند

امنیت

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)

راهکارهای تامین امنیت در پرداختها (تدوین)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

امنیت

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)

دستورالعمل ها، قوانین و مقررات در زمینه کارتهای هوشمند (تدوین)

مردم و جامعه هوشمند

قوانین و مقررات

مهندسی و علوم کامپیوتر، حقوق، مدیریت و حسابداری

علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)

راهبردهای مواجهه با رفتارهای کاربران شبکه های اجتماعی بر پایه تحلیل گره ها و روندها (تدوین)

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی

فضای مجازی، مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)، علوم شناختی

ابزارهای سمت کلاینت برای وارسی حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی (طراحی)

yes'>

مردم و جامعه هوشمند

امنیت

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)

روشهای حفظ حریم خصوصی افراد در شهر هوشمند

سبک زندگی هوشمند

امنیت

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)، مدیریت و حسابداری، حقوق

راهکارهای تامین امنیت ساختمانها در شهر هوشمند (تدوین)

سبک زندگی هوشمند

امنیت

عمران-آب و محیط زیست، معماری و شهرسازی، مهندسی و علوم کامپیوتر، مهندسی برق

فضای مجازی، علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)

راهکارهای تامین امنیت در بخش آب و فاضلاب (تدوین)

محیط زیست و انرژی هوشمند

امنیت

عمران-آب و محیط زیست، علوم محیطی

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)

راهکارهای تامین امنیت انرژی در شهر هوشمند (تدوین)

محیط زیست و انرژی هوشمند

امنیت

مهندسی برق، مهندسی مکانیک و انرژی

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)، عمران-آب و محیط زیست، مهندسی انرژی و فناوری های نوین

اطلاعات انبوه موجود در سیستم های کنترل ترافیک (تحلیل)

حمل و نقل هوشمند

فنی

عمران-آب و محیط زیست، مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)

مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

راهکارهای تامین امنیت حمل و نقل (تدوین)

حمل و نقل هوشمند

امنیت

عمران-آب و محیط زیست

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)، مهندسی برق

نظام امنیت اتوماسیون اداری قوه قضائیه

نظام قضائی و دعاوی

امنیت

حقوق، مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)، فضای مجازی

هوشمند سازی روش های شناسایی گره های قدرت در شبکه های اجتماعی

مدیریت بحران

برنامه و سیاست

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)، علوم تربیتی و روانشناسی، ادبیات و علوم انسانی (علوم اجتماعی)

علوم شناختی