مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی
موضوع حوزه بعد دانشکده / پژوهشکده مجری دانشکده / پژوهشکده های همکار

نقش كسب و كار و تجارت الكترونيكي در بهبود جايگاه ايران در بازار بين‌المللي

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

برنامه و سیاست

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، مطالعات منطقه ایعلوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، مطالعات منطقه ای

حقوق

تاثیر ورود ایران به WTO بر نظام تجارت الکترونیک در سطح بین الملل (بررسی و تحلیل)

تعاملات بین المللی

برنامه و سیاست

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، مطالعات منطقه ای، حقوق

فضای مجازی