مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی
موضوع حوزه بعد دانشکده / پژوهشکده مجری دانشکده / پژوهشکده های همکار

سلامت محتوایی در فضای مجازی (بررسی)

سلامت و رفاه

محتوای رقومی

فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی، ادبیات و علوم انسانی، مدیریت و حسابداری

استانداردهای مورد نیاز به منظور تولید و مدیریت محتوای الکترونیکی آموزشی

آموزش و پژوهش

قوانین و مقررات

فضای مجازی، مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، ادبیات و علوم انسانی، علوم تربیتی و روانشناسی (علم اطلاعات و دانش شناسی)

هستان شناختی فارسی (طراحی)

صنعت IT

محتوای رقومی

مهندسی و علوم کامپیوتر، ادبیات و علوم انسانی، فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی (علم اطلاعات و دانش شناسی)

پیکره های محتوایی (تهیه)

صنعت IT

محتوای رقومی

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی (علم اطلاعات و دانش شناسی)، ادبیات و علوم انسانی

ابزارهای پردازش هوشمند خط و زبان فارسی (طراحی و توسعه)

صنعت IT

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، ادبیات و علوم انسانی، فضای مجازی

توسعه محتوی رقومی با تمرکز بر سلامت محتوی (تدوین راهبردها)

حکمرانی هوشمند

محتوای رقومی

فضای مجازی، ادبیات و علوم انسانی، مهندسی و علوم کامپیوتر

علوم تربیتی و روانشناسی

سامانه شناسایی دستبرد ادبی Plagiarism (توسعه و ساماندهی)

حکمرانی هوشمند

فنی

فضای مجازی، ادبیات و علوم انسانی، مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم تربیتی و روانشناسی (علم اطلاعات و دانش شناسی)

پیش نیازهای دستیابی به جامعه هوشمند (بررسی وتدوین)

مردم و جامعه هوشمند

برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، مهندسی و علوم کامپیوتر، معماری و شهرسازی، عمران-آب و محیط زیست، علوم محیطی، علوم اقتصادی و سیاسی، علوم تربیتی و روانشناسی، ادبیات و علوم انسانی (علوم اجتماعی)

آموزش، ترویج و فرهنگ سازی در شهر هوشمند

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی

مدیریت و حسابداری، علوم تربیتی و روانشناسی، خانواده، علوم شناختی، ادبیات و علوم انسانی (علوم اجتماعی)، فضای مجازی

نیازمندی های شبکه های دانش در شهرهوشمند (تدوین و تامین)

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی

فضای مجازی، مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم تربیتی و روانشناسی (علم اطلاعات و دانش شناسی)، ادبیات و علوم انسانی (علوم اجتماعی)

نیازمندی ها، زیرساخت و منابع انسانی مورد نیاز شهر هوشمند (تعیین و تامین و مدیریت)

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی

مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، معماری و شهرسازی، عمران-آب و محیط زیست، علوم محیطی، مهندسی و علوم کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی مکانیک و انرژی، علوم تربیتی و روانشناسی، ادبیات و علوم انسانی (علوم اجتماعی)

علوم انسانی دیجیتال

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم اقتصادی و سیاسی، فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی، ادبیات و علوم انسانی، حقوق

رهبری دیجیتال

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی، برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، حقوق، فضای مجازی، علوم اقتصادی و سیاسی، ادبیات و علوم انسانی (علوم اجتماعی)

سبک زندگی در شهر هوشمند (تدوین)

سبک زندگی هوشمند

ابعاد انسانی

فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی، خانواده، مدیریت و حسابداری، معماری و شهرسازی، علوم شناختی، ادبیات و علوم انسانی (علوم اجتماعی)، عمران-آب و محیط زیست، علوم محیطی

هوشمند سازی روش های شناسایی گره های قدرت در شبکه های اجتماعی

هبری دیجیتال

مدیریت بحران

برنامه و سیاست

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)، علوم تربیتی و روانشناسی، ادبیات و علوم انسانی (علوم اجتماعی)

علوم شناختی

ی مجازی

مدیرت بحران های اجتماعی با استفاده از بررسی تاثیرات شبکه های اجتماعی

مدیریت بحران

برنامه و سیاست

ادبیات و علوم انسانی (علوم اجتماعی)، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم شناختی