مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی
موضوع حوزه بعد دانشکده / پژوهشکده مجری دانشکده / پژوهشکده های همکار

خدمات سلامت روان و جسم در فضای مجازی با استفاده از ابزارهای نرم افزاری (شناسایی)

سلامت و رفاه

ابعاد انسانی

علوم تربیتی و روانشناسی، فضای مجازی، علوم شناختی، تربیت بدنی و علوم ورزشی

پزشکی

نعت IT

اثرات IoT در سبک زندگی انسانها، چگونگی کمک این تکنولوژی در افزایش عدالت اجتماعی

صنعت IT

ابعاد انسانی

فضای مجازی، علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، مهندسی برق، عمران-آب و محیط زیست، مهندسی مکانیک و انرژی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، معماری و شهرسازی