مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی
موضوع حوزه بعد دانشکده / پژوهشکده مجری دانشکده / پژوهشکده های همکار

خدمات سلامت روان و جسم در فضای مجازی با استفاده از ابزارهای نرم افزاری (شناسایی)

سلامت و رفاه

ابعاد انسانی

علوم تربیتی و روانشناسی، فضای مجازی، علوم شناختی، تربیت بدنی و علوم ورزشی

پزشکی

تاثیر مشاوره و درمان آنلاین بر افزایش سلامت روان جامعه (بررسی)

سلامت و رفاه

ابعاد انسانی

علوم تربیتی و روانشناسی، فضای مجازی، خانواده، علوم شناختی

قلدری اینترنتی (بررسی)

سلامت و رفاه

ابعاد انسانی

علوم تربیتی و روانشناسی، فضای مجازی، خانواده، علوم شناختی

اعتیاد اینترنتی (بررسی)

سلامت و رفاه

ابعاد انسانی

علوم تربیتی و روانشناسی، فضای مجازی، خانواده، علوم شناختی

نرم افزارهای درمانی (بررسی و توسعه)

سلامت و رفاه

فنی

علوم تربیتی و روانشناسی، مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم شناختی

پزشکی

تشخیص هوشمند بیماری ها

سلامت و رفاه

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم شناختی، فضای مجازی

پزشکی

پردازش هوشمند تصاویر به منظور تشخیص بیماری ها (شناختی و ...)

سلامت و رفاه

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم شناختی، فضای مجازی

پزشکی

شبکه بیسیم اطراف بدن (مطالعه و بررسی)

سلامت و رفاه

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، مهندسی برق، علوم شناختی

فضای مجازی، پزشکی

حسگرهای بیسیم داخل بدن (مطالعه، بررسی و توسعه)

سلامت و رفاه

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، مهندسی برق، علوم شناختی

فضای مجازی، پزشکی

داده های انبوه مربوط به پرونده پزشکی و رفاهی افراد جامعه (تحلیل)

سلامت و رفاه

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم شناختی

پزشکی

ساختارهای آموزشی (کلاس‌ و ...) برخط (طراحی)

آموزش و پژوهش

فنی

فضای مجازی، مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم شناختی

آموزش و یادگیری سیار (Mobile learning) (طراحی و به کارگیری)

آموزش و پژوهش

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، مدیریت و حسابداری، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم شناختی

سیستم های آموزش و یادگیری هوشمند (طراحی و به کارگیری)

آموزش و پژوهش

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، مدیریت و حسابداری، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم شناختی

هوشمند سازی آموزش و مدیریت یادگیری با استفاده از تحلیل اطلاعات کاربران

آموزش و پژوهش

فنی

فضای مجازی، مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم شناختی

Social Media & Social Network

صنعت IT

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم شناختی

بازی های رایانه ای

صنعت IT

فنی

فضای مجازی، مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم شناختی

راهبردهای مواجهه با رفتارهای کاربران شبکه های اجتماعی بر پایه تحلیل گره ها و روندها (تدوین)

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی

فضای مجازی، مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)، علوم شناختی

ویژگی های مردم هوشمند در شهر هوشمند (بررسی)

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی

علوم تربیتی و روانشناسی، خانواده، علوم شناختی

مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

آموزش، ترویج و فرهنگ سازی در شهر هوشمند

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی

مدیریت و حسابداری، علوم تربیتی و روانشناسی، خانواده، علوم شناختی، ادبیات و علوم انسانی (علوم اجتماعی)، فضای مجازی

Human-computer interactions

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری (کارگروه موضوعی ویژه تعامل انسان و رایانه - SIGCHI)

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم شناختی

Digital Talent Management

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم شناختی

سنجش، ارزیابی و مدیریت شهر یادگیرنده

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی

علوم شناختی، معماری و شهرسازی، علوم اقتصادی و سیاسی

تجزیه، تحلیل و طراحی کاربر - محور

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم شناختی

ارزیابی های کاربر - محور و آزمون های کاربردپذیری

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم شناختی

کاربرپژوهی

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم شناختی

رایانش مشارکتی و رایانش اجتماعی

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم شناختی

مصور سازی اطلاعات برای تصمیم گیری

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم شناختی

سنجش و ارزیابی کاربردپذیری

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم شناختی

فضای مجازی

تجربه کاربری در سیستم های اطلاعات

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم تربیتی و روانشناسی

فضای مجازی، علوم شناختی

سبک زندگی در شهر هوشمند (تدوین)

سبک زندگی هوشمند

ابعاد انسانی

فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی، خانواده، مدیریت و حسابداری، معماری و شهرسازی، علوم شناختی، ادبیات و علوم انسانی (علوم اجتماعی)، عمران-آب و محیط زیست، علوم محیطی

مدل سازی و کنترل هوشمند رفتار راکبین وسایل حمل و نقل

حمل و نقل هوشمند

فنی

عمران-آب و محیط زیست، مهندسی و علوم کامپیوتر، مهندسی برق، علوم شناختی

مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

هوشمند سازی روش های شناسایی گره های قدرت در شبکه های اجتماعی

مدیریت بحران

برنامه و سیاست

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)، علوم تربیتی و روانشناسی، ادبیات و علوم انسانی (علوم اجتماعی)

علوم شناختی

مدیرت بحران های اجتماعی با استفاده از بررسی تاثیرات شبکه های اجتماعی

مدیریت بحران

برنامه و سیاست

ادبیات و علوم انسانی (علوم اجتماعی)، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم شناختی