مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی
موضوع حوزه بعد دانشکده / پژوهشکده مجری دانشکده / پژوهشکده های همکار

طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه رفاه (تدوین)

سلامت و رفاه

برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، مهندسی و علوم کامپیوتر، خانواده، علوم اقتصادی و سیاسی

فرصت‌ها و آسیب‌های فضای مجازی برای خانواده

سلامت و رفاه

ابعاد انسانی

علوم تربیتی و روانشناسی، فضای مجازی، خانواده

تعامل خانواده با فضای مجازی

سلامت و رفاه

ابعاد انسانی

علوم تربیتی و روانشناسی، فضای مجازی، خانواده

تاثیر مشاوره و درمان آنلاین بر افزایش سلامت روان جامعه (بررسی)

سلامت و رفاه

ابعاد انسانی

علوم تربیتی و روانشناسی، فضای مجازی، خانواده، علوم شناختی

قلدری اینترنتی (بررسی)

سلامت و رفاه

ابعاد انسانی

علوم تربیتی و روانشناسی، فضای مجازی، خانواده، علوم شناختی

اعتیاد اینترنتی (بررسی)

سلامت و رفاه

ابعاد انسانی

علوم تربیتی و روانشناسی، فضای مجازی، خانواده، علوم شناختی

پایش غیرتهاجمی بیماران / سالمندان در بیمارستان و منزل

سلامت و رفاه

فنی

علوم تربیتی و روانشناسی، فضای مجازی، مهندسی برق، مهندسی و علوم کامپیوتر، خانواده

پزشکی

ویژگی های مردم هوشمند در شهر هوشمند (بررسی)

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی

علوم تربیتی و روانشناسی، خانواده، علوم شناختی

مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

آموزش، ترویج و فرهنگ سازی در شهر هوشمند

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی

مدیریت و حسابداری، علوم تربیتی و روانشناسی، خانواده، علوم شناختی، ادبیات و علوم انسانی (علوم اجتماعی)، فضای مجازی

سبک زندگی در شهر هوشمند (تدوین)

سبک زندگی هوشمند

ابعاد انسانی

فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی، خانواده، مدیریت و حسابداری، معماری و شهرسازی، علوم شناختی، ادبیات و علوم انسانی (علوم اجتماعی)، عمران-آب و محیط زیست، علوم محیطی