مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی
موضوع حوزه بعد دانشکده / پژوهشکده مجری

دانشکده پژوهشکده های همکار

طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه رفاه (تدوین)

سلامت و رفاه

برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، مهندسی و علوم کامپیوتر، خانواده، علوم اقتصادی و سیاسی

چارچوب قانونی براي جرایم اقتصادی و کسب و کار دیجیتال در فضای مجازی (تدوین)

صنعت IT

قوانین و مقررات

علوم اقتصادی و سیاسی، حقوق، مدیریت و حسابداری

فضای مجازی

قوانین ثبت رسمی مالکیت معنوی محتوای دیجیتال (توسعه)

صنعت IT

قوانین و مقررات

علوم اقتصادی و سیاسی، حقوق، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

رقابت متناسب با نوآوری های موجود در فضای مجازی (مدیریت)

صنعت IT

برنامه و سیاست

علوم اقتصادی و سیاسی، حقوق، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

امکان سنجی اقتصادی ترانزیت داده جهت تبدیل شدن به برترین هاب منطقه

صنعت IT

برنامه و سیاست

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

چارچوب و مدل‌های انگیزشی جهت ترغیب بخش خصوصی در توسعه مشاغل و کارآفرینی دیجیتال (طراحی)

صنعت IT

ابعاد انسانی

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

اثرات IoT در سبک زندگی انسانها، چگونگی کمک این تکنولوژی در افزایش عدالت اجتماعی

صنعت IT

ابعاد انسانی

فضای مجازی، علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، مهندسی برق، عمران-آب و محیط زیست، مهندسی مکانیک و انرژی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، معماری و شهرسازی

کاربردهای متنوع IoT در حوزه های مختلف

صنعت IT

فنی

فضای مجازی، علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، مهندسی برق، عمران-آب و محیط زیست، مهندسی مکانیک و انرژی، تربیت بدتی، معماری و شهرسازی، علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)، مهندسی انرژی و فناوری های نوین

Business Intelligence

صنعت IT

فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم اقتصادی و سیاسی

Digital Business

مختلف

صنعت IT

ابعاد انسانی، فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، علوم اقتصادی و سیاسی

حقوق

سند جامع دولت الکترونیک (تدوین)

حکمرانی هوشمند

قوانین و مقررات

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی

علوم اقتصادی و سیاسی، حقوق

دستورالعمل ها، قوانین و مقررات در زمینه ایجاد خدمات الکترونیکی (تدوین)

حکمرانی هوشمند

قوانین و مقررات

مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، حقوق

علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)، علوم اقتصادی و سیاسی

مردم سالاری الکترونیکی (نیازمندی ها، کارکردها و روش های پیاده سازی)

حکمرانی هوشمند

برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم اقتصادی و سیاسی (علوم سیاسی)

پیشرانهای سیاسی شهر هوشمند (بررسی)

حکمرانی هوشمند

برنامه و سیاست

علوم اقتصادی و سیاسی (علوم سیاسی)، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

سطوح بلوغ شهر هوشمند و مدل ارزیابی (تدوین)

حکمرانی هوشمند

برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری

مجازی

فضای مجازی، معماری و شهرسازی، عمران- آب و محیط زیست، علوم اقتصادی و سیاسی

نظام حاکمیت هوشمند (تدوین)

حکمرانی هوشمند

برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری، علوم اقتصادی و سیاسی، فضای مجازی، عمران-آب و محیط زیست، علوم محیطی

حقوق

رشد پایدار و مدیریت شهر هوشمند

حکمرانی هوشمند

برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، معماری و شهرسازی، عمران-آب و محیط زیست، علوم محیطی، علوم اقتصادی و سیاسی

مدل توسعه و مدیریت خدمات الکترونیکی شهری (طراحی واجرا)

حکمرانی هوشمند

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، مهندسی برق، عمران-آب و محیط زیست، معماری و شهرسازی، مهندسی مکانیک و انرژی، حقوق، علوم اقتصادی و سیاسی، فضای مجازی

E-payments و ملاحظات مدیریتی و فنی مورد نیاز

حکمرانی هوشمند

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، حقوق، علوم اقتصادی و سیاسی، فضای مجازی

Public Procurement و ملاحظات مدیریتی و فنی مورد نیاز

حکمرانی هوشمند

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، علوم اقتصادی و سیاسی

حقوق

E-taxation و ملاحظات مدیریتی و فنی مورد نیاز

حکمرانی هوشمند

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، علوم اقتصادی و سیاسی، حقوق، فضای مجازی

نظام مالیاتی در اکوسیستم اقتصاد فضای مجازی (تدوین)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

قوانین و مقررات

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی،

حقوق

قانون تجارت الکترونیک (بروزرسانی‌های لازم)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

قوانین و مقررات

علوم اقتصادی و سیاسی، حقوق، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

دستورالعمل ها، قوانین و مقررات در زمینه تراکنشهای الکترونیکی (تدوین)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

قوانین و مقررات

مهندسی و علوم کامپیوتر، حقوق، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، علوم اقتصادی و سیاسی

نظام یکپارچه کدینگ محصولات و خدمات (طراحی)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

قوانین و مقررات

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم اقتصادی و سیاسی، فضای مجازی

اسناد و داده هاي تجاري الكترونيك شامل اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه هاي الكترونيك

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

قوانین و مقررات

حقوق، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، علوم اقتصادی و سیاسی

قوانین صادرات محصولات اقتصاد داده محور (تدوین و بازبینی)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

قوانین و مقررات

علوم اقتصادی و سیاسی، حقوق، مدیریت و حسابداری

فضای مجازی، مهندسی و علوم کامپیوتر

الگوی بسترسازی گذار به اقتصاد دانش بنیان بر اساس زیربنای اقتصاد دیجیتالی (تدوین)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

برنامه و سیاست

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

مدل های سرمایه گذاری و مدل تامین مالی پروژه های شهر هوشمند (بررسی)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

برنامه و سیاست

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری

فضای مجازی، حقوق

نظام اقتصاد هوشمند (تدوین)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

برنامه و سیاست

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، حقوق، فضای مجازی

مهندسی و علوم کامپیوتر

ارتقا سهم فاوا در تولید ملی

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

برنامه و سیاست

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری

فضای مجازی، مهندسی و علوم کامپیوتر

ارتقای صادرات محصولات ICT

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

برنامه و سیاست

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری

فضای مجازی، مهندسی و علوم کامپیوتر

بانکداری متمرکز

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

برنامه و سیاست

مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، حقوق، فضای مجازی

بانکداری الکترونیک (اینترنتی)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

برنامه و سیاست

مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، حقوق، فضای مجازی

نقش و اثر كسب و كار الكترونيكی در بهبود كارايي بنگاه‌های اقتصادی

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

برنامه و سیاست

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

حقوق

نقش و اثر بانكداري الكترونيكي در: عرضه پول، تقاضاي پول، كارايي بانكها و رشد پايه پولي

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

برنامه و سیاست

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

حقوق

نقش خزانه‌داري الكترونيكي در انضباط مالي بخش عمومي

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

برنامه و سیاست

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

نقش تجارت الكترونيكي در بهبود وضعيت قيمت و كيفيت كالاها و خدمات صادراتي ايران

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

برنامه و سیاست

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

نقش كسب و كار و تجارت الكترونيكي در بهبود جايگاه ايران در بازار بين‌المللي

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

برنامه و سیاست

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، مطالعات منطقه ای

حقوق

نقش دولت الكترونيكي و همراه در كيفيت ارائه خدمات دولتي، كاهش هزينه‌هاي دولت، كاهش تقاضاي مسافرت شهري (سنجش، ارزیابی و مدیریت)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

برنامه و سیاست

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

/table>

حقوق

نقش الكترونيكي شدن ماليات در؛ پايداري درآمدهاي دولت، شفافيت و كاهش فساد اقتصادي، فرار و اجتناب مالياتي

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

برنامه و سیاست

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

حقوق

نظام نوآوری در شهر هوشمند (تدوین)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

ابعاد انسانی

مدیریت و حسابداری، علوم اقتصادی و سیاسی

حقوق، فضای مجازی

نظام پاداش- انگیزش اقتصاد دیجیتالی

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

ابعاد انسانی

مدیریت و حسابداری، علوم اقتصادی و سیاسی

فضای مجازی

فعالیتهای اقتصادی کنونی در فضای مجازی (رده‌بندی تطبیقی)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

ابعاد انسانی

مدیریت و حسابداری، علوم اقتصادی و سیاسی

فضای مجازی

اطمینان و اعتماد در مبادلات اقتصاد دیجیتالی در ایران (مدیریت و بررسی تحلیلی چالش‌ها)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

ابعاد انسانی

مدیریت و حسابداری، علوم اقتصادی و سیاسی

فضای مجازی، حقوق

مدیریت سرمایه فیزیکی- انسانی و مالی در فضای مجازی (مدیریت و بررسی تحلیلی چالش ها)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

ابعاد انسانی

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری

فضای مجازی

ارتقا کارایی صنایع مختلف با بهره گیری از قابلیت های فاوا

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

ابعاد انسانی

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری

فضای مجازی، مهندسی و علوم کامپیوتر

قابلیت‌های فاوا در جهت مدیریت کاهش رانت اطلاعاتی و ایجاد شفافیت در بازارها و دولت (بررسی)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

ابعاد انسانی

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، حقوق

فضای مجازی، مهندسی و علوم کامپیوتر

سازمان های دیجیتال

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم اقتصادی و سیاسی، فضای مجازی

حقوق، علوم تربیتی و روانشناسی

بازاریابی دیجیتال

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم اقتصادی و سیاسی، فضای مجازی

علوم تربیتی و روانشناسی

حسابرسی و بازرسی عملکرد محور سیستم های اطلاعات

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی

علوم اقتصادی و سیاسی

اقتصاد دیجیتال و اقتصاد مقاومتی

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

ابعاد انسانی، فنی، برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم اقتصادی و سیاسی، فضای مجازی

حقوق

پیش نیازهای دستیابی به جامعه هوشمند (بررسی وتدوین)

مردم و جامعه هوشمند

برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، مهندسی و علوم کامپیوتر، معماری و شهرسازی، عمران-آب و محیط زیست، علوم محیطی، علوم اقتصادی و سیاسی، علوم تربیتی و روانشناسی، ادبیات و علوم انسانی (علوم اجتماعی)

علوم انسانی دیجیتال

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم اقتصادی و سیاسی، فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی، ادبیات و علوم انسانی، حقوق

سنجش، ارزیابی و مدیریت شهر یادگیرنده

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی

علوم شناختی، معماری و شهرسازی، علوم اقتصادی و سیاسی

سواد دیجیتال

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، علوم اقتصادی و سیاسی، مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی

رهبری دیجیتال

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی، برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، حقوق، فضای مجازی، علوم اقتصادی و سیاسی، ادبیات و علوم انسانی (علوم اجتماعی)

جامعه اطلاعاتی

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، علوم اقتصادی و سیاسی

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی

راهکارهای تامین امنیت عمومی (تدوین)

سبک زندگی هوشمند

امنیت

مدیریت و حسابداری، علوم اقتصادی و سیاسی (علوم سیاسی)، فضای مجازی، مهندسی و علوم کامپیوتر، مهندسی برق

نظام جهانی مدیریت اینترنت (تجزیه، تحلیل و آسیب شناسی)

تعاملات بین المللی

برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری، علوم اقتصادی و سیاسی، حقوق، فضای مجازی

نیازمندی های ورود به حوزه کسب و کار بین المللی مبتنی بر وب (تجزیه، تحلیل و آسیب شناسی)

تعاملات بین المللی

برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری، علوم اقتصادی و سیاسی، فضای مجازی، حقوق

تاثیر ورود ایران به WTO بر نظام تجارت الکترونیک در سطح بین الملل (بررسی و تحلیل)

تعاملات بین المللی

برنامه و سیاست

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، مطالعات منطقه ای، حقوق

فضای مجازی