مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی
موضوع حوزه بعد دانشکده / پژوهشکده مجری دانشکده / پژوهشکده های همکار

لایحه و سیاست های مدیریت و دسترسی به اطلاعات در حوزه سلامت (تدوین)

سلامت و رفاه

قوانین و مقررات

حقوق، فضای مجازی، مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری

پزشکی

استانداردهای تبادل محتوی و مدیریت محتوی در فضای مجازی

آموزش و پژوهش

قوانین و مقررات

فضای مجازی، مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، حقوق، علوم تربیتی و روانشناسی (علم اطلاعات و دانش شناسی)

چارچوب قانونی براي جرایم اقتصادی و کسب و کار دیجیتال در فضای مجازی (تدوین)

صنعت IT

قوانین و مقررات

علوم اقتصادی و سیاسی، حقوق، مدیریت و حسابداری

فضای مجازی

قوانین ثبت رسمی مالکیت معنوی محتوای دیجیتال (توسعه)

صنعت IT

قوانین و مقررات

علوم اقتصادی و سیاسی، حقوق، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

دستورالعمل ها، قوانین و مقررات در زمینه مستندسازی خدمات و فرآیندها (تدوین)

صنعت IT

قوانین و مقررات

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر

حقوق

دستورالعمل ها، قوانین و مقررات در زمینه امضای الکترونیکی (تدوین)

صنعت IT

قوانین و مقررات

حقوق، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

رقابت متناسب با نوآوری های موجود در فضای مجازی (مدیریت)

صنعت IT

برنامه و سیاست

علوم اقتصادی و سیاسی، حقوق، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

Digital Business

صنعت IT

ابعاد انسانی، فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، علوم اقتصادی و سیاسی

حقوق

سند جامع دولت الکترونیک (تدوین)

حکمرانی هوشمند

قوانین و مقررات

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی

علوم اقتصادی و سیاسی، حقوق

دستورالعمل ها، قوانین و مقررات در زمینه آدرسهای دامنه (تدوین)

حکمرانی هوشمند

قوانین و مقررات

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، حقوق

علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)

آیین نامه ها و قوانین مورد نیاز به منظور راه اندازی سامانه Digital Right Management (تدوین)

حکمرانی هوشمند

قوانین و مقررات

مدیریت و حسابداری، حقوق، فضای مجازی

دستورالعمل ها، قوانین و مقررات در زمینه حفظ حریم شخصی و حقوق فضای مجازی (تدوین)

حکمرانی هوشمند

قوانین و مقررات

حقوق، فضای مجازی، مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)

ملاحظات حقوقی مربوط به بخش زیرساخت (بررسی و تدوین)

حکمرانی هوشمند

قوانین و مقررات

مهندسی و علوم کامپیوتر، حقوق، مهندسی برق

دستورالعمل ها، قوانین و مقررات در زمینه امنیت خدمات الکترونیکی (تدوین)

حکمرانی هوشمند

قوانین و مقررات

مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، حقوق، علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)

دستورالعمل ها، قوانین و مقررات در زمینه تولید، نگهداری و حفاظت رکوردهای الکترونیکی (تدوین)

حکمرانی هوشمند

قوانین و مقررات

مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، حقوق

علوم تربیتی و روانشناسی (علم اطلاعات و دانش شناسی)

دستورالعمل ها، قوانین و مقررات در زمینه ایجاد خدمات الکترونیکی (تدوین)

حکمرانی هوشمند

قوانین و مقررات

مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، حقوق

علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)، علوم اقتصادی و سیاسی

دستورالعمل ها، قوانین و مقررات در زمینه ساختار متادیتاها و اطلاعات حوزه خدمات الکترونیکی (تدوین)

حکمرانی هوشمند

قوانین و مقررات

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی (علم اطلاعات و دانش شناسی)

علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)، حقوق

دستورالعمل ها، قوانین و مقررات در زمینه حذف کاغذ از فرآیندهای دولتی (تدوین)

حکمرانی هوشمند

قوانین و مقررات

مدیریت و حسابداری، حقوق، عمران- آب و محیط زیست، علوم محیطی

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی

ضوابط فنی و استانداردهای تحقق دولت الکترونیکی (تدوین)

حکمرانی هوشمند

قوانین و مقررات

مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

حقوق

حاکمیت فناوری اطلاعات

حکمرانی هوشمند

برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، حقوق

مهندسی و علوم کامپیوتر

نظام حاکمیت هوشمند (تدوین)

حکمرانی هوشمند

برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری، علوم اقتصادی و سیاسی، فضای مجازی، عمران-آب و محیط زیست، علوم محیطی

حقوق

سیاست گذاری در زمینه مدیریت ارائه و استفاده از داده های باز

حکمرانی هوشمند

برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری، حقوق

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی

مدل توسعه و مدیریت خدمات الکترونیکی شهری (طراحی واجرا)

حکمرانی هوشمند

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، مهندسی برق، عمران-آب و محیط زیست، معماری و شهرسازی، مهندسی مکانیک و انرژی، حقوق، علوم اقتصادی و سیاسی، فضای مجازی

سامانه ثبت و ساماندهی هویت مجازی کاربران National Single Sign on / Digital identity management systems (توسعه)

حکمرانی هوشمند

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، حقوق

مدل توسعه خدمات الکترونیکی روستایی (طراحی واجرا)

حکمرانی هوشمند

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، مدیریت و حسابداری، مهندسی برق، معماری و شهرسازی

حقوق

سامانه Digital Right Management (راه اندازی)

حکمرانی هوشمند

فنی

فضای مجازی، مهندسی و علوم کامپیوتر، حقوق

سامانه رای گیری الکترونیک (توسعه و ساماندهی)

حکمرانی هوشمند

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، حقوق، فضای مجازی

E-payments و ملاحظات مدیریتی و فنی مورد نیاز

حکمرانی هوشمند

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، حقوق، علوم اقتصادی و سیاسی، فضای مجازی

Public Procurement و ملاحظات مدیریتی و فنی مورد نیاز

حکمرانی هوشمند

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، علوم اقتصادی و سیاسی

حقوق

E-taxation و ملاحظات مدیریتی و فنی مورد نیاز

حکمرانی هوشمند

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، علوم اقتصادی و سیاسی، حقوق، فضای مجازی

نظام مالیاتی در اکوسیستم اقتصاد فضای مجازی (تدوین)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

قوانین و مقررات

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی،

حقوق

قانون تجارت الکترونیک (بروزرسانی‌های لازم)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

قوانین و مقررات

علوم اقتصادی و سیاسی، حقوق، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

دستورالعمل ها، قوانین و مقررات در زمینه استنادپذیری اسناد الکترونیکی (تدوین)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

قوانین و مقررات

حقوق، فضای مجازی

مدیریت و حسابداری

دستورالعمل ها، قوانین و مقررات در زمینه تراکنشهای الکترونیکی (تدوین)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

قوانین و مقررات

مهندسی و علوم کامپیوتر، حقوق، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، علوم اقتصادی و سیاسی

حقوق قراردادها در فضاي سايبر شامل تشكيل قرارداد، اجراي قرارداد، مسئوليتهاي قراردادي و حل و فصل اختلافات قراردادي و تعارض قوانين (بررسی و تدوین)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

قوانین و مقررات

حقوق، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

اسناد و داده هاي تجاري الكترونيك شامل اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه هاي الكترونيك

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

قوانین و مقررات

حقوق، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، علوم اقتصادی و سیاسی

قوانین صادرات محصولات اقتصاد داده محور (تدوین و بازبینی)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

قوانین و مقررات

علوم اقتصادی و سیاسی، حقوق، مدیریت و حسابداری

فضای مجازی، مهندسی و علوم کامپیوتر

مدل های سرمایه گذاری و مدل تامین مالی پروژه های شهر هوشمند (بررسی)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

برنامه و سیاست

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری

فضای مجازی، حقوق

مدل های جدید توسعه کسب و کار الکترونیک (E-business) (تحلیل و بررسی)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

مهندسی و علوم کامپیوتر، حقوق

مدل های جدید توسعه کسب و کار (تجارت) در فضای مجازی (تحلیل و بررسی)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

مهندسی و علوم کامپیوتر، حقوق

نظام اقتصاد هوشمند (تدوین)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

برنامه و سیاست

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، حقوق، فضای مجازی

مهندسی و علوم کامپیوتر

بانکداری متمرکز

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

برنامه و سیاست

مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، حقوق، فضای مجازی

بانکداری الکترونیک (اینترنتی)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

برنامه و سیاست

مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، حقوق، فضای مجازی

نقش و اثر كسب و كار الكترونيكی در بهبود كارايي بنگاه‌های اقتصادی

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

برنامه و سیاست

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

حقوق

نقش و اثر بانكداري الكترونيكي در: عرضه پول، تقاضاي پول، كارايي بانكها و رشد پايه پولي

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

برنامه و سیاست

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

حقوق

نقش كسب و كار و تجارت الكترونيكي در بهبود جايگاه ايران در بازار بين‌المللي

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

برنامه و سیاست

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، مطالعات منطقه ای

حقوق

نقش دولت الكترونيكي و همراه در كيفيت ارائه خدمات دولتي، كاهش هزينه‌هاي دولت، كاهش تقاضاي مسافرت شهري (سنجش، ارزیابی و مدیریت)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

برنامه و سیاست

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

حقوق

نقش الكترونيكي شدن ماليات در؛ پايداري درآمدهاي دولت، شفافيت و كاهش فساد اقتصادي، فرار و اجتناب مالياتي

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

برنامه و سیاست

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

حقوق

مدیریت قراردادهای فناوری اطلاعات

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، حقوق

مهندسی و علوم کامپیوتر

نظام نوآوری در شهر هوشمند (تدوین)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

ابعاد انسانی

مدیریت و حسابداری، علوم اقتصادی و سیاسی

حقوق، فضای مجازی

اطمینان و اعتماد در مبادلات اقتصاد دیجیتالی در ایران (مدیریت و بررسی تحلیلی چالش‌ها)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

ابعاد انسانی

مدیریت و حسابداری، علوم اقتصادی و سیاسی

فضای مجازی، حقوق

قابلیت‌های فاوا در جهت مدیریت کاهش رانت اطلاعاتی و ایجاد شفافیت در بازارها و دولت (بررسی)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

ابعاد انسانی

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، حقوق

فضای مجازی، مهندسی و علوم کامپیوتر

سازمان های دیجیتال

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

able>

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم اقتصادی و سیاسی، فضای مجازی

حقوق، علوم تربیتی و روانشناسی

اقتصاد دیجیتال و اقتصاد مقاومتی

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

ابعاد انسانی، فنی، برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم اقتصادی و سیاسی، فضای مجازی

حقوق

حقوق مصرف كننده در فضاي سايبر (بررسی چالشها)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

امنیت

حقوق، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

دستورالعمل ها، قوانین و مقررات در زمینه کارتهای هوشمند (تدوین)

مردم و جامعه هوشمند

قوانین و مقررات

مهندسی و علوم کامپیوتر، حقوق، مدیریت و حسابداری

علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)

علوم انسانی دیجیتال

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم اقتصادی و سیاسی، فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی، ادبیات و علوم انسانی، حقوق

مدیریت و تصمیم گیری دیجیتال

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، حقوق، فضای مجازی

رهبری دیجیتال

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی، برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، حقوق، فضای مجازی، علوم اقتصادی و سیاسی، ادبیات و علوم انسانی (علوم اجتماعی)

مسئولیت پذیری دیجیتال

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، حقوق، فضای مجازی

حقوق مالكيتهاي فكري در فضاي سايبر شامل شناسايي مالكيتها، حمايت از مالكان، پيشگيري از نقض و سوء استفاده از مالكيتهاي فكري و حل و فصل اختلافات و تعارض قوانين (بررسی چالش ها)

مردم و جامعه هوشمند

امنیت

حقوق

مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

حريم خصوصي در فضاي سايبر (مدیریت و بررسی چالش ها)

مردم و جامعه هوشمند

امنیت

حقوق، فضای مجازی، مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر

حقوق کاربران در فضاي سايبر (مدیریت و بررسی چالش ها)

مردم و جامعه هوشمند

امنیت

حقوق، فضای مجازی، مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر

روشهای حفظ حریم خصوصی افراد در شهر هوشمند

سبک زندگی هوشمند

امنیت

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)، مدیریت و حسابداری، حقوق

قوانین گذر از روش های سنتی به الکترونیکی (تدوین)

نظام قضائی و دعاوی

قوانین و مقررات

حقوق

فضای مجازی، مهندسی و علوم کامپیوتر

ملاحظات حقوقی استفاده از داده های حجیم تولید شده (تجزیه، تحلیل و آسیب شناسی)

نظام قضائی و دعاوی

قوانین و مقررات

فضای مجازی، حقوق، مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر

مسئوليت مدني ناشي از ارتكاب تخلف و خطر آفريني براي اشخاص در فضاي سايبر (بررسی و تعیین)

نظام قضائی و دعاوی

قوانین و مقررات

حقوق

فضای مجازی

جرم انگاري و جرم شناسي در فضاي سايبر

نظام قضائی و دعاوی

قوانین و مقررات

حقوق، فضای مجازی

ادله اثبات الكترونيك

نظام قضائی و دعاوی

قوانین و مقررات

حقوق، فضای مجازی

ابعاد حقوقی مالکیت معنوی محتوای تولید شده در فضای مجازی

نظام قضائی و دعاوی

قوانین و مقررات

حقوق، فضای مجازی

ابعاد حقوقی مسئله تخصیص طیف رادیویی برای فضای مجازی

نظام قضائی و دعاوی

قوانین و مقررات

حقوق، مهندسی و علوم کامپیوتر، مهندسی برق، فضای مجازی

باز مهندسی فرایندهای قضایی به منظور همخوانی با نیازمندی های مشکلات جدید در حوزه فضای مجازی

نظام قضائی و دعاوی

برنامه و سیاست

حقوق، مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی

باز مهندسی فرایندهای قضایی با استفاده از سیستم های الکترونیکی

نظام قضائی و دعاوی

فنی

حقوق، مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر

اطلاعات انبوه موجود در سیستم های الکترونیکی قضایی (تحلیل)

نظام قضائی و دعاوی

فنی

حقوق، مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی

نظام امنیت اتوماسیون اداری قوه قضائیه

نظام قضائی و دعاوی

امنیت

حقوق، مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)، فضای مجازی

نظام جهانی مدیریت اینترنت (تجزیه، تحلیل و آسیب شناسی)

تعاملات بین المللی

برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری، علوم اقتصادی و سیاسی، حقوق، فضای مجازی

نیازمندی های ورود به حوزه کسب و کار بین المللی مبتنی بر وب (تجزیه، تحلیل و آسیب شناسی)

تعاملات بین المللی

برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری، علوم اقتصادی و سیاسی، فضای مجازی، حقوق

تاثیر ورود ایران به WTO بر نظام تجارت الکترونیک در سطح بین الملل (بررسی و تحلیل)

تعاملات بین المللی

برنامه و سیاست

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، مطالعات منطقه ای، حقوق

فضای مجازی