مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی
موضوع حوزه بعد دانشکده / پژوهشکده مجری دانشکده / پژوهشکده همکار

طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه سلامت (تدوین)

سلامت و رفاه

برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، مهندسی و علوم کامپیوتر

علوم تربیتی و روانشناسی، پزشکی

فرصت‌ها و آسیب‌های فضای مجازی برای خانواده

سلامت و رفاه

ابعاد انسانی

علوم تربیتی و روانشناسی، فضای مجازی، خانواده

تعامل خانواده با فضای مجازی

سلامت و رفاه

ابعاد انسانی

علوم تربیتی و روانشناسی، فضای مجازی، خانواده

خدمات سلامت روان و جسم در فضای مجازی با استفاده از ابزارهای نرم افزاری (شناسایی)

سلامت و رفاه

ابعاد انسانی

علوم تربیتی و روانشناسی، فضای مجازی، علوم شناختی، تربیت بدنی و علوم ورزشی

پزشکی

تاثیر مشاوره و درمان آنلاین بر افزایش سلامت روان جامعه (بررسی)

سلامت و رفاه

ابعاد انسانی

علوم تربیتی و روانشناسی، فضای مجازی، خانواده، علوم شناختی

قلدری اینترنتی (بررسی)

سلامت و رفاه

ابعاد انسانی

علوم تربیتی و روانشناسی، فضای مجازی، خانواده، علوم شناختی

اعتیاد اینترنتی (بررسی)

سلامت و رفاه

ابعاد انسانی

علوم تربیتی و روانشناسی، فضای مجازی، خانواده، علوم شناختی

سلامت محتوایی در فضای مجازی (بررسی)

سلامت و رفاه

محتوای رقومی

فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی، ادبیات و علوم انسانی، مدیریت و حسابداری

پایش غیرتهاجمی بیماران / سالمندان در بیمارستان و منزل

سلامت و رفاه

فنی

علوم تربیتی و روانشناسی، فضای مجازی، مهندسی برق، مهندسی و علوم کامپیوتر، خانواده

پزشکی

نرم افزارهای درمانی (بررسی و توسعه)

سلامت و رفاه

فنی

علوم تربیتی و روانشناسی، مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم شناختی

پزشکی

تشخیص هوشمند بیماری ها

سلامت و رفاه

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم شناختی، فضای مجازی

پزشکی

پردازش هوشمند تصاویر به منظور تشخیص بیماری ها (شناختی و ...)

سلامت و رفاه

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم شناختی، فضای مجازی

پزشکی

بستر فناوری سامانه معین پزشک خانواده (توسعه)

سلامت و رفاه

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی

علوم تربیتی و روانشناسی، پزشکی

داده های انبوه مربوط به پرونده پزشکی و رفاهی افراد جامعه (تحلیل)

سلامت و رفاه

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم شناختی

پزشکی

راهکارهای تامین امنیت در خدمات بهداشتی و انسانی (تدوین)

سلامت و رفاه

امنیت

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم زیستی

پزشکی

استانداردهای تبادل محتوی و مدیریت محتوی در فضای مجازی

آموزش و پژوهش

قوانین و مقررات

فضای مجازی، مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، حقوق، علوم تربیتی و روانشناسی (علم اطلاعات و دانش شناسی)

استانداردهای مورد نیاز به منظور تولید و مدیریت محتوای الکترونیکی آموزشی

آموزش و پژوهش

قوانین و مقررات

فضای مجازی، مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، ادبیات و علوم انسانی، علوم تربیتی و روانشناسی (علم اطلاعات و دانش شناسی)

سامانه های پند (ارزیابی و ارتقاء)

آموزش و پژوهش

برنامه و سیاست

علوم تربیتی و روانشناسی (علم اطلاعات و دانش شناسی)، مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی

راهکارهای تقویت شبکه علمی کشور

آموزش و پژوهش

برنامه و سیاست

علوم تربیتی و روانشناسی (علم اطلاعات و دانش شناسی)، مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی

محتوای الکترونیکی آموزشی (تولید و مدیریت)

آموزش و پژوهش

محتوای رقومی

فضای مجازی، مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، علوم تربیتی و روانشناسی

ساختارهای آموزشی (کلاس‌ و ...) برخط (طراحی)

آموزش و پژوهش

فنی

فضای مجازی، مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم شناختی

آموزش و یادگیری سیار (Mobile learning) (طراحی و به کارگیری)

آموزش و پژوهش

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، مدیریت و حسابداری، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم شناختی

سیستم های آموزش و یادگیری هوشمند (طراحی و به کارگیری)

آموزش و پژوهش

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، مدیریت و حسابداری، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم شناختی

هوشمند سازی آموزش و مدیریت یادگیری با استفاده از تحلیل اطلاعات کاربران

آموزش و پژوهش

فنی

فضای مجازی، مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم شناختی

هستان شناختی فارسی (طراحی)

صنعت IT

محتوای رقومی

مهندسی و علوم کامپیوتر، ادبیات و علوم انسانی، فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی (علم اطلاعات و دانش شناسی)

پیکره های محتوایی (تهیه)

صنعت IT

محتوای رقومی

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی (علم اطلاعات و دانش شناسی)، ادبیات و علوم انسانی

بازی های رایانه ای

صنعت IT

فنی

فضای مجازی، مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم شناختی

دستورالعمل ها، قوانین و مقررات در زمینه تولید، نگهداری و حفاظت رکوردهای الکترونیکی (تدوین)

حکمرانی هوشمند

قوانین و مقررات

مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، حقوق

علوم تربیتی و روانشناسی (علم اطلاعات و دانش شناسی)

دستورالعمل ها، قوانین و مقررات در زمینه ساختار متادیتاها و اطلاعات حوزه خدمات الکترونیکی (تدوین)

حکمرانی هوشمند

قوانین و مقررات

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی (علم اطلاعات و دانش شناسی)

علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)، حقوق

توسعه محتوی رقومی با تمرکز بر سلامت محتوی (تدوین راهبردها)

حکمرانی هوشمند

محتوای رقومی

فضای مجازی، ادبیات و علوم انسانی، مهندسی و علوم کامپیوتر

علوم تربیتی و روانشناسی

توسعه و راه اندازی درگاه اطلاع‌رسانی و دسترسی آزاد به اطلاعات (بررسی نیازمندهی ها)

حکمرانی هوشمند

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

علوم تربیتی و روانشناسی (علم اطلاعات و دانش شناسی)

روش ها و ابزار های توسعه سامانه ملی کدینگ اطلاعات و داده‌های آزاد (Data catalog/ open Data) (بررسی)

حکمرانی هوشمند

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)، فضای مجازی

مدیریت و حسابداری، علوم تربیتی و روانشناسی (علم اطلاعات و دانش شناسی)

سامانه شناسایی دستبرد ادبی Plagiarism (توسعه و ساماندهی)

حکمرانی هوشمند

فنی

فضای مجازی، ادبیات و علوم انسانی، مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم تربیتی و روانشناسی (علم اطلاعات و دانش شناسی)

سازمان های دیجیتال

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم اقتصادی و سیاسی، فضای مجازی

حقوق، علوم تربیتی و روانشناسی

بازاریابی دیجیتال

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم اقتصادی و سیاسی، فضای مجازی

علوم تربیتی و روانشناسی

پیش نیازهای دستیابی به جامعه هوشمند (بررسی وتدوین)

مردم و جامعه هوشمند

برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، مهندسی و علوم کامپیوتر، معماری و شهرسازی، عمران-آب و محیط زیست، علوم محیطی، علوم اقتصادی و سیاسی، علوم تربیتی و روانشناسی، ادبیات و علوم انسانی (علوم اجتماعی)

ویژگی های مردم هوشمند در شهر هوشمند (بررسی)

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

علوم تربیتی و روانشناسی، خانواده، علوم شناختی

مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

آموزش، ترویج و فرهنگ سازی در شهر هوشمند

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، علوم تربیتی و روانشناسی، خانواده، علوم شناختی، ادبیات و علوم انسانی (علوم اجتماعی)، فضای مجازی

نیازمندی های شبکه های دانش در شهرهوشمند (تدوین و تامین)

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

فضای مجازی، مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم تربیتی و روانشناسی (علم اطلاعات و دانش شناسی)، ادبیات و علوم انسانی (علوم اجتماعی)

نیازمندی ها، زیرساخت و منابع انسانی مورد نیاز شهر هوشمند (تعیین و تامین و مدیریت)

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، معماری و شهرسازی، عمران-آب و محیط زیست، علوم محیطی، مهندسی و علوم کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی مکانیک و انرژی، علوم تربیتی و روانشناسی، ادبیات و علوم انسانی (علوم اجتماعی)

Human-computer interactions

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری (کارگروه موضوعی ویژه تعامل انسان و رایانه - SIGCHI)

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم شناختی

علوم انسانی دیجیتال

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم اقتصادی و سیاسی، فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی، ادبیات و علوم انسانی، حقوق

Digital Talent Management

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم شناختی

سنجش، ارزیابی و مدیریت شهر یادگیرنده

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی

تجزیه، تحلیل و طراحی کاربر - محور

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم شناختی

ارزیابی های کاربر - محور و آزمون های کاربردپذیری

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم شناختی

کاربرپژوهی

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم شناختی

مصور سازی اطلاعات برای تصمیم گیری

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم شناختی

تجربه کاربری در سیستم های اطلاعات

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم تربیتی و روانشناسی

فضای مجازی، علوم شناختی

رفتار سازمانی دیجیتال

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، علوم تربیتی و روانشناسی

کاربرد گوشی های موبایل به عنوان حسگر جهت تشخیص و اندازه گیری الگوهای رفتاری جوامع

مردم و جامعه هوشمند

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی، مهندسی برق، مدیریت و حسابداری

سبک زندگی در شهر هوشمند (تدوین)

سبک زندگی هوشمند

ابعاد انسانی

فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی، خانواده، مدیریت و حسابداری، معماری و شهرسازی، علوم شناختی، ادبیات و علوم انسانی (علوم اجتماعی)، عمران-آب و محیط زیست، علوم محیطی

هوشمند سازی روش های شناسایی گره های قدرت در شبکه های اجتماعی

مدیریت بحران

برنامه و سیاست

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)، علوم تربیتی و روانشناسی، ادبیات و علوم انسانی (علوم اجتماعی)

علوم شناختی

مدیرت بحران های اجتماعی با استفاده از بررسی تاثیرات شبکه های اجتماعی

مدیریت بحران

برنامه و سیاست

ادبیات و علوم انسانی (علوم اجتماعی)، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم شناختی