مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی
موضوع حوزه بعد دانشکده/ پژوهشکده مجری دانشکده / پژوشکده همکار

پایش غیرتهاجمی بیماران / سالمندان در بیمارستان و منزل

سلامت و رفاه

فنی

علوم تربیتی و روانشناسی، فضای مجازی، مهندسی برق، مهندسی و علوم کامپیوتر، خانواده

پزشکی

شبکه بیسیم اطراف بدن (مطالعه و بررسی)

سلامت و رفاه

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، مهندسی برق، علوم شناختی

فضای مجازی، پزشکی

حسگرهای بیسیم داخل بدن (مطالعه، بررسی و توسعه)

سلامت و رفاه

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، مهندسی برق، علوم شناختی

فضای مجازی، پزشکی

ابعاد و کارکردهای سلامت سیار (بررسی)

سلامت و رفاه

فنی

فضای مجازی، مهندسی و علوم کامپیوتر، مهندسی برق

پزشکی

استانداردهای موجود در ارتباطات مخابراتی، ذخیره داده ها، پروتکل های شبکه، ذخیره سازی و بازیابی داده ها , امنیت اطلاعات (در حوزه IoT)

صنعت IT

قوانین و مقررات

مهندسی برق، علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)، مهندسی و علوم کامپیوتر

اثرات IoT در سبک زندگی انسانها، چگونگی کمک این تکنولوژی در افزایش عدالت اجتماعی

عات (در حوزه IoT)

صنعت IT

ابعاد انسانی

فضای مجازی، علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، مهندسی برق، عمران-آب و محیط زیست، مهندسی مکانیک و انرژی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، معماری و شهرسازی

سنسور ها، مدارات سنسور ها و معماری IoT (ساخت)

صنعت IT

فنی

مهندسی برق، مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)، فضای مجازی

کاربردهای متنوع IoT در حوزه های مختلف

صنعت IT

فنی

فضای مجازی، علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، مهندسی برق، عمران-آب و محیط زیست، مهندسی مکانیک و انرژی، تربیت بدتی، معماری و شهرسازی، علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)، مهندسی انرژی و فناوری های نوین

Tactile Internet

صنعت IT

فنی

فضای مجازی، مهندسی برق، مهندسی و علوم کامپیوتر

سیستم های ارتباطی نسل پنجم (5G)

صنعت IT

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، مهندسی برق، فضای مجازی

Software Defined Everything

صنعت IT

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، مهندسی برق، فضای مجازی

Ubiquitous Systems

صنعت IT

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، مهندسی برق، فضای مجازی

Mobile Applications

صنعت IT

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، مهندسی برق

پروکسیهای مبتنی بر روش های نرم افزاری رادیوی شناختگر (طراحی)

صنعت IT

فنی

مهندسی برق، مهندسی و علوم کامپیوتر

امنیت در نگهداری، دسترسی وانتقال داده ها و حریم خصوصی در حوزه IoT

صنعت IT

امنیت

علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)، فضای مجازی، مهندسی و علوم کامپیوتر، مهندسی برق

ملاحظات حقوقی مربوط به بخش زیرساخت (بررسی و تدوین)

حکمرانی هوشمند

قوانین و مقررات

مهندسی و علوم کامپیوتر، حقوق، مهندسی برق

مدل توسعه و مدیریت خدمات الکترونیکی شهری (طراحی واجرا)

حکمرانی هوشمند

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، مهندسی برق، عمران-آب و محیط زیست، معماری و شهرسازی، مهندسی مکانیک و انرژی، حقوق، علوم اقتصادی و سیاسی، فضای مجازی

مدل توسعه خدمات الکترونیکی روستایی (طراحی واجرا)

حکمرانی هوشمند

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، مدیریت و حسابداری، مهندسی برق، معماری و شهرسازی

حقوق

تشخیص هوشمند هویت از طریق روش های بیولوژیک

حکمرانی هوشمند

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، مهندسی برق

علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)

نیازمندی ها، زیرساخت و منابع انسانی مورد نیاز شهر هوشمند (تعیین و تامین و مدیریت)

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی

مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، معماری و شهرسازی، عمران-آب و محیط زیست، علوم محیطی، مهندسی و علوم کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی مکانیک و انرژی، علوم تربیتی و روانشناسی، ادبیات و علوم انسانی (علوم اجتماعی)

کاربرد گوشی های موبایل به عنوان حسگر جهت تشخیص و اندازه گیری الگوهای رفتاری جوامع

مردم و جامعه هوشمند

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی، مهندسی برق، مدیریت و حسابداری

نظام و زیرساخت های مورد نیاز دسترس پذیری فراگیر (تدوین و تامین)

مردم و جامعه هوشمند

فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، مهندسی برق

سیستم های سایبر فیزیکی (Cyber-Physical Systems)

سبک زندگی هوشمند

فنی

فضای مجازی، مهندسی برق، مهندسی و علوم کامپیوتر

راهکارهای تامین امنیت عمومی (تدوین)

سبک زندگی هوشمند

امنیت

مدیریت و حسابداری، علوم اقتصادی و سیاسی (علوم سیاسی)، فضای مجازی، مهندسی و علوم کامپیوتر، مهندسی برق

راهکارهای تامین امنیت ساختمانها در شهر هوشمند (تدوین)

سبک زندگی هوشمند

امنیت

عمران-آب و محیط زیست، معماری و شهرسازی، مهندسی و علوم کامپیوتر، مهندسی برق

فضای مجازی، علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)

رابطه شهر سبز و شهر هوشمند (بررسی)

محیط زیست و انرژی هوشمند

برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری، عمران-آب و محیط زیست، علوم محیطی، مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، مهندسی برق

شبکه های ادهاک با تمرکز بر ایجاد ارتباط در بحران های طبیعی (طراحی)

محیط زیست و انرژی هوشمند

فنی

عمران-آب و محیط زیست، مهندسی برق، مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم محیطی

فضای مجازی

حسگرهای بی سیم برای مقاصد کشاورزی و حفظ محیط زیست (استفاده)

محیط زیست و انرژی هوشمند

فنی

عمران-آب و محیط زیست، مهندسی برق، مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم محیطی

فضای مجازی

راهکارهای تامین امنیت انرژی در شهر هوشمند (تدوین)

محیط زیست و انرژی هوشمند

امنیت

مهندسی برق، مهندسی مکانیک و انرژی

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)، عمران-آب و محیط زیست، مهندسی انرژی و فناوری های نوین

سیستم های ناوبری در حوزه های مختلف حمل و نقل (طراحی)

حمل و نقل هوشمند

فنی

عمران-آب و محیط زیست، مهندسی و علوم کامپیوتر، مهندسی برق

مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

مدل سازی و کنترل هوشمند رفتار راکبین وسایل حمل و نقل

حمل و نقل هوشمند

فنی

عمران-آب و محیط زیست، مهندسی و علوم کامپیوتر، مهندسی برق، علوم شناختی

مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

راهکارهای تامین امنیت حمل و نقل (تدوین)

حمل و نقل هوشمند

امنیت

عمران-آب و محیط زیست

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)، مهندسی برق

ابعاد حقوقی مسئله تخصیص طیف رادیویی برای فضای مجازی

نظام قضائی و دعاوی

قوانین و مقررات

حقوق، مهندسی و علوم کامپیوتر، مهندسی برق، فضای مجازی

کاربرد شبکه های بی سیم در مدیریت بحران

مدیریت بحران

فنی

عمران-آب و محیط زیست، مهندسی و علوم کامپیوتر، مهندسی برق، فضای مجازی، علوم محیطی