مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی
موضوع حوزه بعد دانشکده / پژوهشکده مجری دانشکده / پژوهشکده همکار

لایحه و سیاست های مدیریت و دسترسی به اطلاعات در حوزه سلامت (تدوین)

سلامت و رفاه

قوانین و مقررات

حقوق، فضای مجازی، مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری

پزشکی

نیازمندی های غیر کارکردی و مدیریت کیفیت در شبکه ملی سلامت (تحلیل)

سلامت و رفاه

برنامه و سیاست

فضای مجازی، مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری

طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه سلامت (تدوین)

سلامت و رفاه

برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، مهندسی و علوم کامپیوتر

علوم تربیتی و روانشناسی، پزشکی

طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه رفاه (تدوین)

سلامت و رفاه

برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، مهندسی و علوم کامپیوتر، خانواده، علوم اقتصادی و سیاسی

سلامت محتوایی در فضای مجازی (بررسی)

سلامت و رفاه

محتوای رقومی

فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی، ادبیات و علوم انسانی، مدیریت و حسابداری

طرح کلان معماری سیستم سلامت (ارائه)

سلامت و رفاه

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

تعامل پذیری اطلاعات میان دستگاه های دخیل در حوزه سلامت و رفاه (بررسی مفهوم)

سلامت و رفاه

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، مدیریت و حسابداری

استانداردهای تبادل محتوی و مدیریت محتوی در فضای مجازی

آموزش و پژوهش

قوانین و مقررات

فضای مجازی، مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، حقوق، علوم تربیتی و روانشناسی (علم اطلاعات و دانش شناسی)

استانداردهای مورد نیاز به منظور تولید و مدیریت محتوای الکترونیکی آموزشی

آموزش و پژوهش

قوانین و مقررات

فضای مجازی، مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، ادبیات و علوم انسانی، علوم تربیتی و روانشناسی (علم اطلاعات و دانش شناسی)

روند های پژوهشی (آینده نگاری) تحلیل اطلاعات انبوه در حوزه های مختلف پژوهشی (تعیین)

آموزش و پژوهش

برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری، مطالعات بنیادین علم و فناوری

فضای مجازی، مهندسی و علوم کامپیوتر

محتوای الکترونیکی آموزشی (تولید و مدیریت)

آموزش و پژوهش

محتوای رقومی

فضای مجازی، مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، علوم تربیتی و روانشناسی

معماری سیستم مدیریت پژوهش برپایه ابر

آموزش و پژوهش

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

آموزش و یادگیری سیار (Mobile learning) (طراحی و به کارگیری)

آموزش و پژوهش

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، مدیریت و حسابداری، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم شناختی

سیستم های آموزش و یادگیری هوشمند (طراحی و به کارگیری)

آموزش و پژوهش

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، مدیریت و حسابداری، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم شناختی

هوشمند سازی آموزش و مدیریت یادگیری با استفاده از تحلیل اطلاعات کاربران

آموزش و پژوهش

فنی

فضای مجازی، مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم شناختی

چارچوب قانونی براي جرایم اقتصادی و کسب و کار دیجیتال در فضای مجازی (تدوین)

صنعت IT

قوانین و مقررات

علوم اقتصادی و سیاسی، حقوق، مدیریت و حسابداری

فضای مجازی

قوانین ثبت رسمی مالکیت معنوی محتوای دیجیتال (توسعه)

صنعت IT

قوانین و مقررات

علوم اقتصادی و سیاسی، حقوق، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

دستورالعمل ها، قوانین و مقررات در زمینه مستندسازی خدمات و فرآیندها (تدوین)

صنعت IT

قوانین و مقررات

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر

حقوق

دستورالعمل ها، قوانین و مقررات در زمینه امضای الکترونیکی (تدوین)

صنعت IT

قوانین و مقررات

حقوق، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

رقابت متناسب با نوآوری های موجود در فضای مجازی (مدیریت)

صنعت IT

برنامه و سیاست

علوم اقتصادی و سیاسی، حقوق، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

امکان سنجی اقتصادی ترانزیت داده جهت تبدیل شدن به برترین هاب منطقه

صنعت IT

برنامه و سیاست

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

چارچوب و مدل‌های انگیزشی جهت ترغیب بخش خصوصی در توسعه مشاغل و کارآفرینی دیجیتال (طراحی)

صنعت IT

ابعاد انسانی

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

اثرات IoT در سبک زندگی انسانها، چگونگی کمک این تکنولوژی در افزایش عدالت اجتماعی

صنعت IT

ابعاد انسانی

فضای مجازی، علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، مهندسی برق، عمران-آب و محیط زیست، مهندسی مکانیک و انرژی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، معماری و شهرسازی

استانداردها و روش های طراحی تعاملی سیستم های اطلاعات

صنعت IT

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر

فضای مجازی

پیکره دانش تخصصی سیستم های اطلاعات

صنعت IT

محتوی رقومی، فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر

کاربردهای متنوع IoT در حوزه های مختلف

صنعت IT

فنی

فضای مجازی، علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، مهندسی برق، عمران-آب و محیط زیست، مهندسی مکانیک و انرژی، تربیت بدتی، معماری و شهرسازی، علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)، مهندسی انرژی و فناوری های نوین

محاسبات ابری (Cloud Computing)

صنعت IT

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

Big Data

صنعت IT

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

Business Intelligence

صنعت IT

فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم اقتصادی و سیاسی

اری، مهندسی و علوم کامپیوتر

Enterprise Resource Planning

صنعت IT

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری

Recommender Systems

صنعت IT

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، مدیریت و حسابداری

Process Mining

صنعت IT

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری

فضای مجازی

Digital Business

صنعت IT

ابعاد انسانی، فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، علوم اقتصادی و سیاسی

حقوق

کیفیت محصولات و خدمات IT و نرم افزارها

صنعت IT

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

سند جامع دولت الکترونیک (تدوین)

حکمرانی هوشمند

قوانین و مقررات

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی

علوم اقتصادی و سیاسی، حقوق

استانداردسازی و همسوسازی توسعه خدمات الکترونیکی مختلف

حکمرانی هوشمند

قوانین و مقررات

مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

آیین نامه ها و قوانین مورد نیاز به منظور راه اندازی سامانه Digital Right Management (تدوین)

حکمرانی هوشمند

قوانین و مقررات

مدیریت و حسابداری، حقوق، فضای مجازی

دستورالعمل ها، قوانین و مقررات در زمینه حفظ حریم شخصی و حقوق فضای مجازی (تدوین)

حکمرانی هوشمند

قوانین و مقررات

حقوق، فضای مجازی، مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)

ضوابط کنترل الکترونیکی و امنیت الکترونیکی (تدوین)

حکمرانی هوشمند

قوانین و مقررات

علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)، فضای مجازی، مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری

دستورالعمل ها، قوانین و مقررات در زمینه امنیت خدمات الکترونیکی (تدوین)

حکمرانی هوشمند

قوانین و مقررات

مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، حقوق، علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)

دستورالعمل ها، قوانین و مقررات در زمینه تولید، نگهداری و حفاظت رکوردهای الکترونیکی (تدوین)

حکمرانی هوشمند

قوانین و مقررات

مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، حقوق

علوم تربیتی و روانشناسی (علم اطلاعات و دانش شناسی)

دستورالعمل ها، قوانین و مقررات در زمینه ایجاد خدمات الکترونیکی (تدوین)

حکمرانی هوشمند

قوانین و مقررات

مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، حقوق

علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)، علوم اقتصادی و سیاسی

دستورالعمل ها، قوانین و مقررات در زمینه حذف کاغذ از فرآیندهای دولتی (تدوین)

حکمرانی هوشمند

قوانین و مقررات

مدیریت و حسابداری، حقوق، عمران- آب و محیط زیست، علوم محیطی

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی

ضوابط فنی و استانداردهای تحقق دولت الکترونیکی (تدوین)

حکمرانی هوشمند

قوانین و مقررات

مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

حقوق

حاکمیت فناوری اطلاعات

حکمرانی هوشمند

برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، حقوق

مهندسی و علوم کامپیوتر

مردم سالاری الکترونیکی (نیازمندی ها، کارکردها و روش های پیاده سازی)

حکمرانی هوشمند

برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم اقتصادی و سیاسی (علوم سیاسی)

پیشرانهای سیاسی شهر هوشمند (بررسی)

حکمرانی هوشمند

برنامه و سیاست

علوم اقتصادی و سیاسی (علوم سیاسی)، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

سطوح بلوغ شهر هوشمند و مدل ارزیابی (تدوین)

حکمرانی هوشمند

برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری

فضای مجازی، معماری و شهرسازی، عمران- آب و محیط زیست، علوم اقتصادی و سیاسی

نظام حاکمیت هوشمند (تدوین)

حکمرانی هوشمندر

برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری، علوم اقتصادی و سیاسی، فضای مجازی، عمران-آب و محیط زیست، علوم محیطی

حقوق

سند جامع تعامل پذیری خدمات بین دستگاهی (تدوین)

حکمرانی هوشمند

برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی

چارچوب و برنامه ملی معماری فناوری اطلاعات سازمانی و مدل‌های مرجع آن (تدوین)

حکمرانی هوشمند

برنامه و سیاست

مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری

فضای مجازی

رشد پایدار و مدیریت شهر هوشمند

حکمرانی هوشمند

برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، معماری و شهرسازی، عمران-آب و محیط زیست، علوم محیطی، علوم اقتصادی و سیاسی

سیاست گذاری در زمینه مدیریت ارائه و استفاده از داده های باز

حکمرانی هوشمند

برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری، حقوق

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی

توسعه و راه اندازی گذرگاه ملی تبادل اطلاعات (بررسی نیازمندهی ها)

حکمرانی هوشمند

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

توسعه و راه اندازی درگاه ملی خدمات دولت (بررسی نیازمندهی ها)

حکمرانی هوشمند

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

توسعه و راه اندازی درگاه اطلاع‌رسانی و دسترسی آزاد به اطلاعات (بررسی نیازمندهی ها)

حکمرانی هوشمند

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

علوم تربیتی و روانشناسی (علم اطلاعات و دانش شناسی)

روش ها و ابزار های توسعه سامانه ملی کدینگ اطلاعات و داده‌های آزاد (Data catalog/ open Data) (بررسی)

حکمرانی هوشمند

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)، فضای مجازی

مدیریت و حسابداری، علوم تربیتی و روانشناسی (علم اطلاعات و دانش شناسی)

مدل توسعه و مدیریت خدمات الکترونیکی شهری (طراحی واجرا)

حکمرانی هوشمند

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، مهندسی برق، عمران-آب و محیط زیست، معماری و شهرسازی، مهندسی مکانیک و انرژی، حقوق، علوم اقتصادی و سیاسی، فضای مجازی

مدل توسعه خدمات الکترونیکی روستایی (طراحی واجرا)

حکمرانی هوشمند

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، مدیریت و حسابداری، مهندسی برق، معماری و شهرسازی

حقوق

سامانه کارپوشه الکترونیک افراد (توسعه و ساماندهی)

حکمرانی هوشمند

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری

فضای مجازی

سامانه رای گیری الکترونیک (توسعه و ساماندهی)

حکمرانی هوشمند

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، حقوق، فضای مجازی

E-payments و ملاحظات مدیریتی و فنی مورد نیاز

حکمرانی هوشمند

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، حقوق، علوم اقتصادی و سیاسی، فضای مجازی

Public Procurement و ملاحظات مدیریتی و فنی مورد نیاز

حکمرانی هوشمند

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، علوم اقتصادی و سیاسی

حقوق

E-taxation و ملاحظات مدیریتی و فنی مورد نیاز

حکمرانی هوشمند

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، علوم اقتصادی و سیاسی، حقوق، فضای مجازی

مکانیزاسیون سازمان ها در ارائه خدمات / ابزارها و روش ها

حکمرانی هوشمند

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

اطلاعات انبوه تولید شده درحوزه دولت الکترونیک (تحلیل)

حکمرانی هوشمند

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

Mobile or ubiquitous city society

حکمرانی هوشمند

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

چارچوب و معماری در شهرهای هوشمند (تدوین)

حکمرانی هوشمند

فنی

معماری و شهرسازی، عمران-آب و محیط زیست، مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، مدیریت و حسابداری

نظام مالیاتی در اکوسیستم اقتصاد فضای مجازی (تدوین)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

قوانین و مقررات

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی،

حقوق

قانون تجارت الکترونیک (بروزرسانی‌های لازم)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

قوانین و مقررات

علوم اقتصادی و سیاسی، حقوق، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

دستورالعمل ها، قوانین و مقررات در زمینه استنادپذیری اسناد الکترونیکی (تدوین)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

قوانین و مقررات

حقوق، فضای مجازی

مدیریت و حسابداری

دستورالعمل ها، قوانین و مقررات در زمینه تراکنشهای الکترونیکی (تدوین)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

قوانین و مقررات

مهندسی و علوم کامپیوتر، حقوق، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، علوم اقتصادی و سیاسی

نظام یکپارچه کدینگ محصولات و خدمات (طراحی)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

قوانین و مقررات

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم اقتصادی و سیاسی، فضای مجازی

حقوق قراردادها در فضاي سايبر شامل تشكيل قرارداد، اجراي قرارداد، مسئوليتهاي قراردادي و حل و فصل اختلافات قراردادي و تعارض قوانين (بررسی و تدوین)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

قوانین و مقررات

حقوق، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

اسناد و داده هاي تجاري الكترونيك شامل اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه هاي الكترونيك

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

قوانین و مقررات

حقوق، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، علوم اقتصادی و سیاسی

قوانین صادرات محصولات اقتصاد داده محور (تدوین و بازبینی)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

قوانین و مقررات

علوم اقتصادی و سیاسی، حقوق، مدیریت و حسابداری

فضای مجازی، مهندسی و علوم کامپیوتر

الگوی بسترسازی گذار به اقتصاد دانش بنیان بر اساس زیربنای اقتصاد دیجیتالی (تدوین)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

برنامه و سیاست

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

مدل های سرمایه گذاری و مدل تامین مالی پروژه های شهر هوشمند (بررسی)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

برنامه و سیاست

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری

فضای مجازی، حقوق

مدل های جدید توسعه کسب و کار الکترونیک (E-business) (تحلیل و بررسی)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

مهندسی و علوم کامپیوتر، حقوق

مدل های جدید توسعه کسب و کار (تجارت) در فضای مجازی (تحلیل و بررسی)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

مهندسی و علوم کامپیوتر، حقوق

نظام اقتصاد هوشمند (تدوین)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

برنامه و سیاست

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، حقوق، فضای مجازی

مهندسی و علوم کامپیوتر

ارتقا سهم فاوا در تولید ملی

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

برنامه و سیاست

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری

فضای مجازی، مهندسی و علوم کامپیوتر

ارتقای صادرات محصولات ICT

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

برنامه و سیاست

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری

فضای مجازی، مهندسی و علوم کامپیوتر

بانکداری متمرکز

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

برنامه و سیاست

مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، حقوق، فضای مجازی

بانکداری الکترونیک (اینترنتی)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

برنامه و سیاست

مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، حقوق، فضای مجازی

نقش و اثر كسب و كار الكترونيكی در بهبود كارايي بنگاه‌های اقتصادی

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

برنامه و سیاست

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

حقوق

نقش و اثر بانكداري الكترونيكي در: عرضه پول، تقاضاي پول، كارايي بانكها و رشد پايه پولي

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

برنامه و سیاست

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

حقوق

نقش خزانه‌داري الكترونيكي در انضباط مالي بخش عمومي

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

برنامه و سیاست

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

نقش تجارت الكترونيكي در بهبود وضعيت قيمت و كيفيت كالاها و خدمات صادراتي ايران

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

برنامه و سیاست

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

نقش كسب و كار و تجارت الكترونيكي در بهبود جايگاه ايران در بازار بين‌المللي

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

برنامه و سیاست

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، مطالعات منطقه ای

حقوق

نقش دولت الكترونيكي و همراه در كيفيت ارائه خدمات دولتي، كاهش هزينه‌هاي دولت، كاهش تقاضاي مسافرت شهري (سنجش، ارزیابی و مدیریت)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

برنامه و سیاست

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

حقوق

نقش الكترونيكي شدن ماليات در؛ پايداري درآمدهاي دولت، شفافيت و كاهش فساد اقتصادي، فرار و اجتناب مالياتي

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

برنامه و سیاست

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

حقوق

مدیریت دانش سازمانی

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

برنامه و سیاست

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

مدیریت قراردادهای فناوری اطلاعات

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، حقوق

مهندسی و علوم کامپیوتر

نظام نوآوری در شهر هوشمند (تدوین)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

ابعاد انسانی

مدیریت و حسابداری، علوم اقتصادی و سیاسی

حقوق، فضای مجازی

نظام پاداش- انگیزش اقتصاد دیجیتالی

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

ابعاد انسانی

مدیریت و حسابداری، علوم اقتصادی و سیاسی

فضای مجازی

فعالیتهای اقتصادی کنونی در فضای مجازی (رده‌بندی تطبیقی)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

ابعاد انسانی

مدیریت و حسابداری، علوم اقتصادی و سیاسی

فضای مجازی

اطمینان و اعتماد در مبادلات اقتصاد دیجیتالی در ایران (مدیریت و بررسی تحلیلی چالش‌ها)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

ابعاد انسانی

مدیریت و حسابداری، علوم اقتصادی و سیاسی

فضای مجازی، حقوق

مدیریت سرمایه فیزیکی- انسانی و مالی در فضای مجازی (مدیریت و بررسی تحلیلی چالش ها)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

ابعاد انسانی

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری

فضای مجازی

ارتقا کارایی صنایع مختلف با بهره گیری از قابلیت های فاوا

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

ابعاد انسانی

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری

فضای مجازی، مهندسی و علوم کامپیوتر

قابلیت‌های فاوا در جهت مدیریت کاهش رانت اطلاعاتی و ایجاد شفافیت در بازارها و دولت (بررسی)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

ابعاد انسانی

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، حقوق

فضای مجازی، مهندسی و علوم کامپیوتر

سازمان های دیجیتال

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم اقتصادی و سیاسی، فضای مجازی

حقوق، علوم تربیتی و روانشناسی

بازاریابی دیجیتال

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم اقتصادی و سیاسی، فضای مجازی

علوم تربیتی و روانشناسی

حسابرسی و بازرسی عملکرد محور سیستم های اطلاعات

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی

علوم اقتصادی و سیاسی

مدیریت تغییر و تحول دیجیتال

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

ابعاد انسانی، فنی، برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

مهندسی و علوم کامپیوتر

اقتصاد دیجیتال و اقتصاد مقاومتی

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

ابعاد انسانی، فنی، برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم اقتصادی و سیاسی، فضای مجازی

حقوق

حقوق مصرف كننده در فضاي سايبر (بررسی چالشها)

اقتصاد و کسب و کار هوشمند

امنیت

حقوق، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

دستورالعمل ها، قوانین و مقررات در زمینه کارتهای هوشمند (تدوین)

یابی دیجیتال

مردم و جامعه هوشمند

قوانین و مقررات

مهندسی و علوم کامپیوتر، حقوق، مدیریت و حسابداری

علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)

پیش نیازهای دستیابی به جامعه هوشمند (بررسی وتدوین)

مردم و جامعه هوشمند

برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، مهندسی و علوم کامپیوتر، معماری و شهرسازی، عمران-آب و محیط زیست، علوم محیطی، علوم اقتصادی و سیاسی، علوم تربیتی و روانشناسی، ادبیات و علوم انسانی (علوم اجتماعی)

راهبردهای مواجهه با رفتارهای کاربران شبکه های اجتماعی بر پایه تحلیل گره ها و روندها (تدوین)

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی

فضای مجازی، مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)، علوم شناختی

ویژگی های مردم هوشمند در شهر هوشمند (بررسی)

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی

علوم تربیتی و روانشناسی، خانواده، علوم شناختی

مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

آموزش، ترویج و فرهنگ سازی در شهر هوشمند

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی

مدیریت و حسابداری، علوم تربیتی و روانشناسی، خانواده، علوم شناختی، ادبیات و علوم انسانی (علوم اجتماعی)، فضای مجازی

نیازمندی های شبکه های دانش در شهرهوشمند (تدوین و تامین)

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی

فضای مجازی، مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم تربیتی و روانشناسی (علم اطلاعات و دانش شناسی)، ادبیات و علوم انسانی (علوم اجتماعی)

نیازمندی ها، زیرساخت و منابع انسانی مورد نیاز شهر هوشمند (تعیین و تامین و مدیریت)

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی

مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، معماری و شهرسازی، عمران-آب و محیط زیست، علوم محیطی، مهندسی و علوم کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی مکانیک و انرژی، علوم تربیتی و روانشناسی، ادبیات و علوم انسانی (علوم اجتماعی)

Human-computer interactions

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری (کارگروه موضوعی ویژه تعامل انسان و رایانه - SIGCHI)

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم شناختی

علوم انسانی دیجیتال

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم اقتصادی و سیاسی، فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی، ادبیات و علوم انسانی، حقوق

Digital Talent Management

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم شناختی

سنجش، ارزیابی و مدیریت شهر یادگیرنده

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی

علوم شناختی، معماری و شهرسازی، علوم اقتصادی و سیاسی

تجزیه، تحلیل و طراحی کاربر - محور

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم شناختی

ارزیابی های کاربر - محور و آزمون های کاربردپذیری

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم شناختی

کاربرپژوهی

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم شناختی

رایانش مشارکتی و رایانش اجتماعی

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم شناختی

مصور سازی اطلاعات برای تصمیم گیری

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم شناختی

سنجش و ارزیابی دسترسی پذیری

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر

فضای مجازی

سنجش و ارزیابی کاربردپذیری

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم شناختی

فضای مجازی

تجربه کاربری در سیستم های اطلاعات

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم تربیتی و روانشناسی

فضای مجازی، علوم شناختی

رفتار سازمانی دیجیتال

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، علوم تربیتی و روانشناسی

سواد دیجیتال

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، علوم اقتصادی و سیاسی، مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی

رایانش مثبت

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر

مدیریت و تصمیم گیری دیجیتال

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، حقوق، فضای مجازی

رهبری دیجیتال

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، حقوق، فضای مجازی، علوم اقتصادی و سیاسی، ادبیات و علوم انسانی (علوم اجتماعی)

مسئولیت پذیری دیجیتال

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، حقوق، فضای مجازی

جامعه اطلاعاتی

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی، فنی

مدیریت و حسابداری، علوم اقتصادی و سیاسی

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی

کاربرد گوشی های موبایل به عنوان حسگر جهت تشخیص و اندازه گیری الگوهای رفتاری جوامع

مردم و جامعه هوشمند

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی، مهندسی برق، مدیریت و حسابداری

نظام و زیرساخت های مورد نیاز دسترس پذیری فراگیر (تدوین و تامین)

مردم و جامعه هوشمند

فنی

مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، مهندسی برق

حقوق مالكيتهاي فكري در فضاي سايبر شامل شناسايي مالكيتها، حمايت از مالكان، پيشگيري از نقض و سوء استفاده از مالكيتهاي فكري و حل و فصل اختلافات و تعارض قوانين (بررسی چالش ها)

مردم و جامعه هوشمند

امنیت

حقوق

مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

حريم خصوصي در فضاي سايبر (مدیریت و بررسی چالش ها)

مردم و جامعه هوشمند

امنیت

حقوق، فضای مجازی، مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر

حقوق کاربران در فضاي سايبر (مدیریت و بررسی چالش ها)

مردم و جامعه هوشمند

امنیت

حقوق، فضای مجازی، مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر

سبک زندگی در شهر هوشمند (تدوین)

سبک زندگی هوشمند

ابعاد انسانی

فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی، خانواده، مدیریت و حسابداری، معماری و شهرسازی، علوم شناختی، ادبیات و علوم انسانی (علوم اجتماعی)، عمران-آب و محیط زیست، علوم محیطی

راهکارهای تامین امنیت عمومی (تدوین)

سبک زندگی هوشمند

امنیت

مدیریت و حسابداری، علوم اقتصادی و سیاسی (علوم سیاسی)، فضای مجازی، مهندسی و علوم کامپیوتر، مهندسی برق

فضای مجازی

روشهای حفظ حریم خصوصی افراد در شهر هوشمند

سبک زندگی هوشمند

امنیت

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)، مدیریت و حسابداری، حقوق

مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

رابطه شهر سبز و شهر هوشمند (بررسی)

محیط زیست و انرژی هوشمند

برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری، عمران-آب و محیط زیست، علوم محیطی، مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، مهندسی برق

سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS) (بررسی و توسعه)

حمل و نقل هوشمند

فنی

عمران-آب و محیط زیست، مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیریت و حسابداری

فضای مجازی

سیستم های ناوبری در حوزه های مختلف حمل و نقل (طراحی)

حمل و نقل هوشمند

فنی

عمران-آب و محیط زیست، مهندسی و علوم کامپیوتر، مهندسی برق

مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

مدل سازی و کنترل هوشمند رفتار راکبین وسایل حمل و نقل

حمل و نقل هوشمند

فنی

عمران-آب و محیط زیست، مهندسی و علوم کامپیوتر، مهندسی برق، علوم شناختی

مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

اطلاعات انبوه موجود در سیستم های کنترل ترافیک (تحلیل)

حمل و نقل هوشمند

فنی

عمران-آب و محیط زیست، مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)

مدیریت و حسابداری، فضای مجازی

ملاحظات حقوقی استفاده از داده های حجیم تولید شده (تجزیه، تحلیل و آسیب شناسی)

نظام قضائی و دعاوی

قوانین و مقررات

فضای مجازی، حقوق، مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر

باز مهندسی فرایندهای قضایی به منظور همخوانی با نیازمندی های مشکلات جدید در حوزه فضای مجازی

نظام قضائی و دعاوی

برنامه و سیاست

حقوق، مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی

باز مهندسی فرایندهای قضایی با استفاده از سیستم های الکترونیکی

نظام قضائی و دعاوی

فنی

حقوق، مدیریت و حسابداری، مهندسی و علوم کامپیوتر

نظام جهانی مدیریت اینترنت (تجزیه، تحلیل و آسیب شناسی)

تعاملات بین المللی

برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری، علوم اقتصادی و سیاسی، حقوق، فضای مجازی

نیازمندی های ورود به حوزه کسب و کار بین المللی مبتنی بر وب (تجزیه، تحلیل و آسیب شناسی)

تعاملات بین المللی

برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری، علوم اقتصادی و سیاسی، فضای مجازی، حقوق

تاثیر ورود ایران به WTO بر نظام تجارت الکترونیک در سطح بین الملل (بررسی و تحلیل)

تعاملات بین المللی

برنامه و سیاست

علوم اقتصادی و سیاسی، مدیریت و حسابداری، مطالعات منطقه ای، حقوق

فضای مجازی

مدیرت بحران های اجتماعی با استفاده از بررسی تاثیرات شبکه های اجتماعی

مدیریت بحران

برنامه و سیاست

ادبیات و علوم انسانی (علوم اجتماعی)، مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم شناختی