مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی
موضوع حوزه بعد دانشکده / پژوهشکده مجری دانشکده / پژوهشکده همکار

Green Computing

صنعت IT

فنی

مهندسی و علوم کامپیوتر، عمران-آب و محیط زیست، علوم محیطی، فضای مجازی

دستورالعمل ها، قوانین و مقررات در زمینه حذف کاغذ از فرآیندهای دولتی (تدوین)

حکمرانی هوشمند

قوانین و مقررات

مدیریت و حسابداری، حقوق، عمران- آب و محیط زیست، علوم محیطی

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی

نظام حاکمیت هوشمند (تدوین)

حکمرانی هوشمند

برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری، علوم اقتصادی و سیاسی، فضای مجازی، عمران-آب و محیط زیست، علوم محیطی

حقوق

رشد پایدار و مدیریت شهر هوشمند

حکمرانی هوشمند

برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، معماری و شهرسازی، عمران-آب و محیط زیست، علوم محیطی، علوم اقتصادی و سیاسی

پیش نیازهای دستیابی به جامعه هوشمند (بررسی وتدوین)

مردم و جامعه هوشمند

برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، مهندسی و علوم کامپیوتر، معماری و شهرسازی، عمران-آب و محیط زیست، علوم محیطی، علوم اقتصادی و سیاسی، علوم تربیتی و روانشناسی، ادبیات و علوم انسانی (علوم اجتماعی)

نیازمندی ها، زیرساخت و منابع انسانی مورد نیاز شهر هوشمند (تعیین و تامین و مدیریت)

مردم و جامعه هوشمند

ابعاد انسانی

مدیریت و حسابداری، فضای مجازی، معماری و شهرسازی، عمران-آب و محیط زیست، علوم محیطی، مهندسی و علوم کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی مکانیک و انرژی، علوم تربیتی و روانشناسی، ادبیات و علوم انسانی (علوم اجتماعی)

سبک زندگی در شهر هوشمند (تدوین)

سبک زندگی هوشمند

ابعاد انسانی

فضای مجازی، علوم تربیتی و روانشناسی، خانواده، مدیریت و حسابداری، معماری و شهرسازی، علوم شناختی، ادبیات و علوم انسانی (علوم اجتماعی)، عمران-آب و محیط زیست، علوم محیطی

رابطه شهر سبز و شهر هوشمند (بررسی)

محیط زیست و انرژی هوشمند

برنامه و سیاست

مدیریت و حسابداری، عمران-آب و محیط زیست، علوم محیطی، مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، مهندسی برق

شبکه های ادهاک با تمرکز بر ایجاد ارتباط در بحران های طبیعی (طراحی)

محیط زیست و انرژی هوشمند

فنی

عمران-آب و محیط زیست، مهندسی برق، مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم محیطی

فضای مجازی

حسگرهای بی سیم برای مقاصد کشاورزی و حفظ محیط زیست (استفاده)

محیط زیست و انرژی هوشمند

فنی

عمران-آب و محیط زیست، مهندسی برق، مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم محیطی

فضای مجازی

داده های انبوه به منظور انجام پیش بینی در حوزه آب و هوا و بلایای طبیعی (تحلیل)

محیط زیست و انرژی هوشمند

فنی

عمران-آب و محیط زیست، مهندسی و علوم کامپیوتر، علوم محیطی

فضای مجازی

راهکارهای تامین امنیت در بخش آب و فاضلاب (تدوین)

محیط زیست و انرژی هوشمند

امنیت

عمران-آب و محیط زیست، علوم محیطی

مهندسی و علوم کامپیوتر، فضای مجازی، علوم ریاضی (علوم کامپیوتر)

کاربرد شبکه های بی سیم در مدیریت بحران

مدیریت بحران

فنی

عمران-آب و محیط زیست، مهندسی و علوم کامپیوتر، مهندسی برق، فضای مجازی، علوم محیطی