مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

ارائه طرح های لازم جهت بهینه سازی ارتباط تغذیه و رشد

بررسی و مدل سازی پیوند آب، انرژی، غذا و محیط زیست

ارائه طرح های لازم جهت بهینه سازی ارتباط تغذیه و رشد

بررسی و مدل سازی پیوند آب، انرژی، غذا و محیط زیست