مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

تفهیم بهتر آناتومی بدن انسان و حرکتشناسی مفاصل از طریق برگزاری کارگاه های مربوطه

تحقیق در حوزه روش های بهبود مهارت های روانی در ورزشکاران

ارائه طرح های لازم جهت بهینه سازی ارتباط تغذیه و رشد

ایجاد یک پل ارتباطی میان متخصصین ارتوپدی و فارغالتحصیلان رشته بیومکانیک ورزشی جهت شناخت و تشخیص بهتر آسیب های جسمی در ورزشکاران

ارائه راهکارهای بهینه جهت فیزیوتراپی بیماران دچار تروما (ناشی از ضربه و آسیب های جسمی)

تفهیم بهتر آناتومی بدن انسان و حرکتشناسی مفاصل از طریق برگزاری کارگاه های مربوطه