مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

تحقیقات در حوزه تولید مواد بهینه جهت حفاظ سازی در برابر پرتوهای یونساز

توسعه روش های جدید حذف آلاینده های آب با استفاده از زیست فناوری

تحقیقات در حوزه هدفمند کردن تولید محصولات ارگانیک و متناسب با اصول تغذیه

تدوین شاخص های جدید کیفیت آب از نقطه نظر شیمی آلی و کانی بر اساس مطالعات بهداشتی و سلامتی انسان و بیماری های ناشی از آب

استفاده از پوشش های گیاهی برای کاهش آلودگیهای محیط زیست: هوا، امواج اینترنتی، نوری، صوتی، …

تحقیقات در حوزه هدفمند کردن تولید محصولات ارگانیک و متناسب با اصول تغذیه

استفاده از پوشش های گیاهی برای کاهش آلودگیهای محیط زیست: هوا، امواج اینترنتی، نوری، صوتی، …

تدوین شاخص های جدید کیفیت آب از نقطه نظر شیمی آلی و کانی بر اساس مطالعات بهداشتی و سلامتی انسان و بیماری های ناشی از آب

بررسی و مدل سازی پیوند آب، انرژی، غذا و محیط زیست

راه اندازی و ساخت ابنیه بخش های تشخیصی مثل CT و پزشکی هسته ای از دیدگاه مسایل حفاظتی و فیزیک بهداشت

انجام آزمون های پذیرش، راه اندازی، کالیبراسیون و آزمون های دوره ای مربوط به تجهیزات تصویربرداری

راه اندازی و ساخت ابنیه بخش های درمانی مانند بونکرهای رادیوتراپی از دیدگاه فیزیک انکولوژی پرتویی، مسائل حفاظتی و فیزیک بهداشت