مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی
عنوان دانشکده / پژوهشکده مجری دانشکده / پژوهشکده همکار

بررسی نقش آموزه­های دینی و فرهنگی بر رعایت اصول حفاظت کیفی منابع آب و روش­های تقویت آن

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشكده الهيات و اديان

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

بررسی ظرفیت فرهنگی و تاثیر آموزه­های دینی مردم برای رعایت الگوی مصرف مناسب و صرفه­جوئی در مصرف آب

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشكده الهيات و اديان

پژوهشكده‌ علوم انساني و رفتاري

بررسی ظرفیت فرهنگی و اجتماعی پذیرش آب حاصل از منابع غیرمتعارف در مصارف شهری و کشاورزی

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشكده الهيات و اديان

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی