مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی
عنوان دانشکده / پژوهشکده مجری دانشکده / |ژوهشکده همکار

ارزيابي و تحليل عوامل انگیزشی مشارکت مردم در مديريت بهره‌برداري از منابع اب

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پژوهشکده علوم محیطی

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

بررسی روش­های تعیین میزان تاب­آوری سازمانی در حوادث و نحوه ارتقای ظرفیت­های موجود برای مواجهه با شرایط اضطراری

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

دانشكده مديريت و حسابداري

سنجش رضايت شغلي پرسنل مديريت بخش آب كشور و ارائه راهكارهاي ارتقاء انگيزش شغلي

دانشكده مديريت و حسابداري

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی