مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی
عنوان دانشکده / پژوهشکده مجری دانشکده / پژوهشکده همکار

امكان­سنجي، ساماندهي و توسعه بازارهاي محلي آب

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

پژوهشكده‌ علوم انساني و رفتاري

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشكده عمران، آب و محيط زيست