مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی
عنوان دانشکده / پژوهشکده مجری

دانشکده / پژوهشکده همکار

تعيين ارزش اقتصادي آب در بخش­هاي مختلف و دشت­هاي مختلف

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

دانشکده مدیریت و حسابداری

پژوهشکده علوم محیطی

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

امكان­سنجي ايجاد حسابداري ملي آب با هدف ارتقاء شاخص­هاي بهره ‌وري آب

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

توسعه برنامه علمی مدیریت تعرفه‌ و قيمت­گذاری آب در دشتهاي مختلف كشور

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

تدوين برنامه راهبردي و نقشه راه مديريت منابع آب‌هاي مرزي

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

پژوهشكده مطالعات منطقه‌اي

دانشكده حقوق

بررسی روش­های مدیریت تقاضای آب و تغییر الگوی مصرف در بخش­های مختلف

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

پژوهشكده علوم محيطي

بررسي و تبيين ابعاد، معيارهای فنی و روشهاي ارزيابي وضعيت حكمراني آب

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

دانشکده اقتصادی و سیاسی

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

پژوهشكده علوم محيطي

ايجاد زيرساختهاي نهادي لازم براي تقويت مشاركت بخش خصوصي در توسعه طرح­های آبی

دانشكده مديريت و حسابداري

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

تعيين ارزش اقتصادي پسابهاي شهري، صنعتي و كشاورزي

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

بررسي زمينه‌هاي جلب مشاركت بخش خصوصي در سرمایه­گذاری پروژه‌هاي تصفيه فاضلاب و بازچرخاني آب

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

بررسي آثار سياستهاي كلان اقتصادي بر مديريت منابع آب

able>

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

ارزيابي تاثير آب بر ايجاد ظرفيت­هاي اشتغال پايدار با توجه به محدوديت منابع آب

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

بررسی و امکان­سنجی تدوین قوانین حاکم بر تجارت آب (واقعی و مجازی) در سطح منطقه­ای و بین­المللی

دانشكده حقوق

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

پژوهشكده علوم محيطي

دیپلماسی آب در حوضه­های آبریز مشترک، آبخوان­ها و رودخانه­های مشترک

دانشكده حقوق

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

پژوهشكده علوم محيطي

دیپلماسی آب در دریاچه­ها و دریاهای مشترک شامل حقوق زیست­محیطی، حقوق کمی برداشت آب و واریز پساب، توزیع عادلانه حقابه­ها

دانشكده حقوق

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

پژوهشكده علوم محيطي

تعيين درخت معيارها و شاخص ها براي ارزيابي منابع آب بر اساس عوامل ذکر شده در کنوانسيونها

دانشكده حقوق

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

پژوهشكده علوم محيطي

مدلسازي ژنوم هاي ژئوپليتيک ايران و کشورهاي همسايه با تاکيد بر آب و تعيين معيارهاي لازم براي سنجش ظرفيت عمومي و وضعيت آن در کشورهاي همسايه

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

پژوهشكده مطالعات منطقه‌اي

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

پژوهشكده علوم محيطي

بررسی اثرات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پیاده­سازی طرح­های آمایش بر پایه ظرفیت منابع آب

دانشكده علوم زمين

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

پژوهشکده علوم محیطی

تعیین جایگاه حقوقی وزارتخانه­های مرتبط با موضوع و تشکل­های مردمی در امر توسعه و آمایش

دانشكده حقوق

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

امكان­سنجي، ساماندهي و توسعه بازارهاي محلي آب

مایش

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

پژوهشكده‌ علوم انساني و رفتاري

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

بررسي ميزان اثربخشي روشهاي انگيزشي در مديريت کمی و كيفي منابع آب

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

دانشکده عمران آب و محیط زیست

بررسي ارزش اقتصادي آب در حوضه هاي مختلف امكان­سنجي تجارت آب در طرحهاي انتقال بين حوضه‌اي

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

تعيين كشش تقاضا و هزينه واحد آب در مناطق مختلف كشور

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

تعيين كشش تقاضا و هزينه واحد آب در مناطق مختلف كشور

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

ارزيابي فني، اقتصادي و سياسي تجارت آب مجازي و كشت فراسرزميني

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

پژوهشكده مطالعات منطقه‌اي

پژوهشکده علوم محیطی

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

ارزيابي فني، اقتصادي و سياسي تجارت آلودگي آبهاي مشترك با ساير كشورهاي حوضه

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

پژوهشكده مطالعات منطقه‌اي

پژوهشکده علوم محیطی

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

یررسی و امکان­سنجی ایجاد یارانه تضاربی از مصرف­کنندگان صنعتی به شهری و کشاورزی با توجه به شرایط اقتصادی مردم و هزینه تمام­شده واحد آب

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

ارزيابي و تحليل نقش بيمه در مديريت ريسك در بخش آب

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

توليد و انتشار آمار داده و ستانده بخش آب با ساير بخشهاي اقتصادي

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده رياضي

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

ارزيابي تاثير سياستهاي حمايتي كشاورزي بر مديريت تقاضای آب

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

مدلسازي و توسعه شبكه همكاري آب و انرژي با كشورهاي همجوار و ارتباط آن با ساير بخشها (ژنوم­هاي ژئوپليتيكي)

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

پژوهشكده مطالعات منطقه‌اي

دانشكده علوم زمين

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

ارزيابي آثار ناشي از خرده مالكي بر مديريت آب كشور

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

دانشکده حقوق

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

بررسي تطبيقي قوانين تعرفه و مديريت مصرف با اسناد جهاني

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

پژوهشکده علوم محیطی

بررسي تطبيقي معاهده‌هاي دو يا چند جانبه با كنوانسيونهاي بين المللي

دانشكده حقوق

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

پژوهشكده مطالعات منطقه ای

محاسبه هزینه فرصت آب در بخش های مختلف مصرف اب

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده مديريت و حسابداري

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

تعیین ارزش کامل آب با احتساب ارزش ذاتی آب در بخش های مختلف مصرف

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده مديريت و حسابداري

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

تدوین و توسعه نظام چند معیاره عرضه و تقاضای منابع آب در دشت های کشور (شناسایی معیارها و شاخص های اولویت دار در تدوین نظام ملی تخصیص آب در کشور)

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده مديريت و حسابداري

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

توسعه مدلهای بهینه سازی اقتصادی-هیدرولوژیکی در تحلیل سیاستها و برنامه ریزی های تخصیص منابع آب

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

ارزشگذاری اقتصادی اکوسیستم های آبی

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده مديريت و حسابداري

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

بررسی و مدل سازی پیوند آب، انرژی، غذا و محیط زیست

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

بررسی روشهای مختلف تامین مالی طرح های توسعه منابع آب

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

درونی سازی هزینه های جانبی ناشی از برداشت و مصرف آب در قیمت گذاری و تخصیص منابع آب

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشكده عمران، آب و محيط زيست