مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی
عنوان دانشکده / پژوهشکده مجری دانشکده / پژوهشکده همکار

بازبینی قوانین مرتبط با توزیع عادلانه آب با هدف تغییر مبانی تعیین حقابه

دانشكده حقوق

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

بررسي تطبيقي قوانين حفاظت كمي و كيفي منابع آب

دانشكده حقوق

دانشکده عمران آب و محیط زیست

تعيين الزامات حقوقي جهت پياده سازي مديريت يكپارچه منابع آب و طرح­های آمایش

دانشكده حقوق

دانشکده عمران آب و محیط زیست

بررسی و تعریف مبانی حقوقی و ایجاد حقابه­های دائم یا موقت برای برداشت از منابع آب غیرمتعارف

دانشكده حقوق

پژوهشکده علوم محیطی

دانشكده عمران، آب و محیط زیست

بررسي نقاط ضعف و قوت قوانين موجود انتقال میان­حوضه­ای آب و ارائه پيشنهادات جهت اصلاح و تكميل

دانشكده حقوق

دانشکده عمران آب و محیط زیست

ارائه راهكارها و اصول پيش‌نياز تدوين، اصلاح يا به‌روزرساني قوانين آب از منظر ذي‌نفعان و حل تعارضات در مديريت بخش آب كشور

دانشكده حقوق

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

بازبینی قوانین جزائی در زمینه عدم رعایت حقابه و برداشت­های غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی

دانشكده حقوق

دانشکده عمران آب و محیط زیست

بررسی ظرفيت­ها و كاستي‌هاي حقوقی جهت اجرایي كردن برنامه‌هاي تعادل بخشي آبخوان­ها

دانشكده حقوق

دانشكده علوم زمين

بررسی حقوقی و تدوین و به­روز رسانی قوانین حفاظت از محیط زیست در مورد منابع آب و بدنه­های آبی

دانشكده حقوق

دانشکده عمران آب و محیط زیست

بررسی و امکان­سنجی تدوین قوانین حاکم بر تجارت آب (واقعی و مجازی) در سطح منطقه­ای و بین­المللی

دانشكده حقوق

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

پژوهشكده علوم محيطي

ارزيابي و امكان‌سنجي تدوين قوانين بخش آب كشور به صورت منطقه‌اي با لحاظ نمودن تنوع اقليمي، قوميتي و جمعيتي

دانشكده حقوق

دانشكده علوم زمين

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

امكان­سنجي اجتماعی، اقتصادی و حقوقی ايجاد تشكل­هاي آب­بران (شامل بخش­های دولتی و خصوصی)

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشکده حقوق

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

دیپلماسی آب در حوضه­های آبریز مشترک، آبخوان­ها و رودخانه­های مشترک

دانشكده حقوق

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

پژوهشكده علوم محيطي

دیپلماسی آب در دریاچه­ها و دریاهای مشترک شامل حقوق زیست­محیطی، حقوق کمی برداشت آب و واریز پساب، توزیع عادلانه حقابه­ها

دانشكده حقوق

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

پژوهشكده علوم محيطي

تعيين درخت معيارها و شاخص ها براي ارزيابي منابع آب بر اساس عوامل ذکر شده در کنوانسيونها

دانشكده حقوق

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

پژوهشكده علوم محيطي

شفاف سازي نحوه مالكيت سرمايه گذاران بخش خصوصي در توسعه زيرساختهاي آبی

دانشكده حقوق

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

تعیین جایگاه حقوقی وزارتخانه­های مرتبط با موضوع و تشکل­های مردمی در امر توسعه و آمایش

دانشكده حقوق

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

دانشکده عمران آب و محیط زیست

بررسی حقوقی و امکانسنجی تدوین کنوانسیون­های منطقه­ای و بین­المللی در مورد تولید باران مصنوعی و هدایت ابرهای باران­زا (حقآبه جوي)

دانشكده حقوق

پژوهشكده مطالعات منطقه‌اي

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

بررسی حقوقی و امکان­سنجی به­روزرسانی قوانین داخلی در مورد معاملات آب با توجه به ملی بودن آب،

دانشكده حقوق

شفاف سازي مالكيت دارايي هاي بخش آب و رفع موانع قانوني وحقوقي مربوط به واگذاري طرحها و شركتها

دانشكده حقوق

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

بررسی مسائل حقوقی ناشی از مهاجرت­های ناشی از تنش آبی ( بطور مثال به مناطق ساحلی جنوبی)

دانشكده حقوق

پژوهشکده علوم محیطی

بررسی حقوق فردی و اجتماعی دسترسی به آب پاک (نوشیدنی، قابل شرب و بهداشتی) و تعیین نقاط ضعف و قوت آن در تامین نیازهای حقوقی اجرای طرح­های آب و فاضلاب شهری و روستایی

دانشكده حقوق

دانشکده عمران آب و محیط زیست

امکان­سنجی تدوین قوانین لازم برای تجمیع اراضی و تاثیر آن بر مدیریت منابع آب

دانشكده حقوق

دانشکده علوم زمین

بررسي زمينه‌ها و كاستي‌هاي حقوقي انتقال مديريت آب به بهره‌برداران

دانشكده حقوق

دانشکده عمران آب و محیط زیست

ارزيابي آثار ناشي از خرده مالكي بر مديريت آب كشور

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

دانشکده حقوق

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

بررسي تطبيقي معاهده‌هاي دو يا چند جانبه با كنوانسيونهاي بين المللي

دانشكده حقوق

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

دانشکده عمران آب و محیط زیست

پژوهشكده مطالعات منطقه ای

بررسي تطبيقي قوانين و اسناد بالادستي آب و كشاورزي با اسناد جهاني

دانشكده حقوق

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

پژوهشكده علوم محيطي

بررسي تطبيقي قوانين استفاده از منابع آب غیرمتعارف با اسناد جهاني

دانشكده حقوق

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

پژوهشكده علوم محيطي

شفاف سازي مالكيت دارايي هاي بخش آب و رفع موانع قانوني وحقوقي مربوط به واگذاري طرحها و شركتها

دانشكده حقوق

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

شفاف سازي نحوه مالكيت سرمايه گذاران بخش خصوصي در توسعه زيرساختهاي آبی

دانشكده حقوق

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

بررسی تطبیقی نظام مالکیت منابع آب در ایران و سایر نظام های بین المللی

دانشكده حقوق

بررسی نظام مالکیت منابع آب در ایران و حقوق اسلامی

دانشكده حقوق

بررسی تطبیقی نظام کیفری منابع آب در ایران و سایر نظام های بین المللی

دانشكده حقوق

بررسی نظام کیفری منابع آب در ایران و حقوق اسلامی

دانشكده حقوق