مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی
عنوان دانشکده /پژوهشکده مجری دانشکده / پژوهشکده همکار

تعيين ارزش اقتصادي آب در بخش­هاي مختلف و دشت­هاي مختلف

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

دانشکده مدیریت و حسابداری

پژوهشکده علوم محیطی

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

بررسي و تبيين ابعاد، معيارهای فنی و روشهاي ارزيابي وضعيت حكمراني آب

دانشكده مديريت و حسابداري

دانشکده اقتصادی و سیاسی

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

پژوهشکده علوم محیطی

ايجاد زيرساختهاي نهادي لازم براي تقويت مشاركت بخش خصوصي در توسعه طرح­های آبی

دانشكده مديريت و حسابداري

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

ارزیابی مدیریت نهادی و ارائه طرح توسعه و چابک­سازی سازمانی بخش آب كشور

دانشكده مديريت و حسابداري

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

بررسی روش­های مدیریتی و آموزشی مردم برای مواجهه با شرایط اضطراری و تعیین نقش هرکدام از عناصر موظف دولتی و ارگان­های خصوصی (NGOs) در شرایط بحران و پیش­ و پس از آن

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

دانشکده مدیریت و حسابداری

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

بررسي نظام آموزشي ترويجي و تحقيقاتي كشور جهت پياده سازي مديريت يكپارچه منابع آب

دانشكده مديريت و حسابداري

پژوهشکده علوم محیطی

سنجش رضايت شغلي پرسنل مديريت بخش آب كشور و ارائه راهكارهاي ارتقاء انگيزش شغلي

دانشكده مديريت و حسابداري

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

ارزيابي تاثير برقدار كردن چاههاي كشاورزي بر ميزان مصرف آب و انرژي

دانشكده مديريت و حسابداري

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

پژوهشكده علوم محيطي

تدوین چارچوب حسابداری تلفیقی اقتصادی- زیست محیطی منابع آب کشور

دانشكده مديريت و حسابداري

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

بررسی اثر سیاست های قیمتی و غیرقیمتی در مدیریت تقاضای آب

دانشكده مديريت و حسابداري

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

برآورد قیمت سایه ای آلاینده های منابع آب و ارزشگذاری منافع زیست محیطی طرح های تصفیه پساب

دانشكده مديريت و حسابداري

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشكده عمران، آب و محيط زيست