مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی
عنوان دانشکده / پژوهشکده مجری دانشکده / پژوهشکده همکار

بررسی تاثیر متقابل منابع آب و فرهنگ فردی و اجتماعی تمدن‌های تاریخی در حوزه ملل اسلامی و کشور

دانشكده ادبيات و علوم انساني

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

ارزيابي و تحليل عوامل انگیزشی مشارکت مردم در مديريت بهره‌برداري از منابع اب

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پژوهشکده علوم محیطی

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

بررسي زمينه‌هاي جلب مشاركت بخش خصوصي در سرمایه­گذاری پروژه‌هاي تصفيه فاضلاب و بازچرخاني آب

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

ارزيابي تاثير آب بر ايجاد ظرفيت­هاي اشتغال پايدار با توجه به محدوديت منابع آب

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

تدوین و پياده‌سازي برنامه جامع آموزش همگانی در رابطه با خطر نابودي آبخوان­ها و زوال‌پذيري آنها

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

بررسی نقش آموزه­های دینی و فرهنگی بر رعایت اصول حفاظت کیفی منابع آب و روش­های تقویت آن

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشكده الهيات و اديان

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

امكان­سنجي اجتماعی، اقتصادی و حقوقی ايجاد تشكل­هاي آب­بران (شامل بخش­های دولتی و خصوصی)

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشکده حقوق

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

بررسی تاثیر جرائم آلوده­سازی آب بر رعایت دستورهای حفاظت کیفی منابع آب

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

ارزیابی و ارائه راهکارهای هم‌گرایی و هم‌افزایی در مطالعات برنامه‌ریزی کلان کشور با محوریت بخش آب

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

پژوهشکده علوم محیطی

بررسي ميزان اثربخشي روشهاي انگيزشي در مديريت کمی و كيفي منابع آب

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

دانشکده عمران آب و محیط زیست

پژوهشكده‌ علوم انساني و رفتاري

ارزيابي نقش سمن‌هاي محيط زيستي در حفاظت كمي و كيفي از منابع آب و ارائه راهكارهاي بهبود و ارتقاء

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

بررسی ظرفیت فرهنگی و تاثیر آموزه­های دینی مردم برای رعایت الگوی مصرف مناسب و صرفه­جوئی در مصرف آب

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشكده الهيات و اديان

پژوهشكده‌ علوم انساني و رفتاري

یررسی و امکان­سنجی ایجاد یارانه تضاربی از مصرف­کنندگان صنعتی به شهری و کشاورزی با توجه به شرایط اقتصادی مردم و هزینه تمام­شده واحد آب

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

بررسی ظرفیت فرهنگی و اجتماعی پذیرش آب حاصل از منابع غیرمتعارف در مصارف شهری و کشاورزی

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشكده الهيات و اديان

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

ارزيابي و تحليل نقش بيمه در مديريت ريسك در بخش آب

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

ارزيابي و تحليل عوامل انگیزشی مشارکت مردم در استحصال و استفاده از منابع آب غیرمتعارف

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشكده علوم زمين

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی