مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشکده / پژوهشکده مجری

دانشکده / پژوهشکده همکار

توسعه روشهای نوین کشاورزی کمآب و بدون آبیاری (نوع محصول، پوشش خاک، کاشت، داشت و برداشت)

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زيستي

پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي

مطالعه و شناسایی گونه های گیاهی با قابلیت تصفیه آبهای آلوده و پسابها، بومیسازی یا کشف نمونههای بومی مشابه با قابلیت تحمل شرایط آب و هوایی در مناطق مختلف کشور

دانشكده علوم زيستي

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده عمران آب و محیط زیست

پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي

ظرفیت سنجی توسعه كشت و صنعت هاي شورورز

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زيستي

پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي

بررسی و تعیین اثرات استفاده از پساب تصفیهشده فاضلاب شهری در مصارف کشاورزی و باغداری بر کیفیت محصول و اثرات بهداشتی روی مصرفکنندگان

دانشكده علوم زيستي

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی

انجام تحقیقات ژنتیکی برای افزايش عملكرد محصولات و سازگاري با رژیم کمآبیاری

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زيستي

پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي

بررسی اثر تخلیه پسابهاي تاسیات نمکزدایی و صنایع حرارتی به منابع آب دریایی بر روی موجودات زنده و بروز اثرات مخرب زیست محیطی دریایی

دانشكده علوم زيستي

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی

دانشكده شيمي

پژوهشكده علوم محيطي

امکانسنجی و توسعه روشهای کشاورزی بدون خاک (هیدروپونیک) و تاثیر آن بر راندمان مصرف آب

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زيستي

پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي

بررسی روشهای نوین شوروزی و مطالعات ژنتیکی بر روی گونههای مختلف

پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي

دانشكده علوم زيستي

پژوهشكده علوم محيطي

بررسی و امکانسنجی استفاده از آبزیان در پایش کیفی منابع آب.

دانشكده علوم زيستي

پژوهشكده علوم محيطي