مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی
عنوان دانشکده/ پژوهشکده مجری دانشکده / پژوهشکده همکار

توسعه فناوری­های نوین جمع­آوری، انتقال و بازیافت رواناب­های شهری

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

دانشكده معماري و شهرسازي

دانشکده مکانیک و انرژی

طراحي ساختمانهاي سبز با هدف مصرف آب و انرژي كمتر

دانشكده معماري و شهرسازي

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

دانشکده مکانیک و انرژی

بررسی و مدل‌سازی تاثیر روند توسعه شهری و عوامل جغرافیائی بر الگوی مصرف و میزان تلفات آب در شبکه‌های توزیع

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

دانشكده معماري و شهرسازي

دانشكده علوم زمين

طراحي شهركها و مجتمع‌هاي صنعتي با رويكرد Industrial ecology و تاثیر آن بر اکوسیستم­های آبی

دانشكده معماري و شهرسازي

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

طراحي معماري و منظر شهري با توجه به شرايط اقليمي و محدوديتهاي منابع آب و هدف استحصال آب های غیرمتعارف

دانشكده معماري و شهرسازي

دانشكده عمران، آب و محيط زيست