مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشکده / پژوهشکده مجری

دانشکده / پژوهشکده همکار

توسعه مهندسی کنترل در سامانههای ایستگاههای پمپاژ، تصفیهخانههای آب و فاضلاب و نمکزدایی

دانشكده مهندسي مكانيك و انرژي

دانشكده مهندسي برق و کامپیوتر

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

بررسی و امکانسنجی ساخت و بهرهبرداری از تاسیسات تولید همزمان آب و انرژی و استفاده از انرژیهای هدررفت در واحدهای نمکزدائی

دانشكده مهندسي مكانيك و انرژي

دانشكده مهندسي برق

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

بومي سازي ساخت كنتور هوشمند و توسعه برنامه سهميه‌بندي برداشت اب (كارت آب)

دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

دانشكده مهندسي برق

دانشكده علوم زمين

بررسی و امکانسنجی ساخت و استفاده از تجهیزات بازیافت انرژی در سامانههای نمکزدائی

دانشكده مهندسي مكانيك و انرژي

دانشكده مهندسي برق

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

بررسی و امکانسنجی ساخت تجهیزات بازیافت انرژی از جریانهای ثقلی آب و برنامهریزی استفاده درجا از آن در سامانههای آبرسانی

دانشكده مهندسي مكانيك و انرژي

دانشكده مهندسي برق

دانشكده عمران، آب و محيط زيست