مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشکده /پژوهشکده مجری

دانشکده / پژوهشکده همکار

مدیریت سیلاب و ارزیابی اثرات، توسعه روشهای نوین و ساخت تجهیزات نوین پیشبینی و هشدار سی

دانشکده عمران،آب و محیط زیست

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دانشکده مهندسی برق

توسعه روشهای نوین برای بازیافت، استفاده چندباره و بازچرخانی آب مصرفشده در بخشهای مختلف

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دانشکده عمران،آب و محیط زیست

دانشكده شيمي

بررسي روشهاي سازه‌اي و غيرسازه‌اي كاهش مصرف آب در مزارع كشاورزي

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دانشکده عمران،آب و محیط زیست

دانشكده مهندسي برق و کامپیوتر

توسعه فناوریهای ظرفیتسنجی و ساخت تجهیزات و ادوات برداشت از منابع آب غیرمتعارف (آبهای ژرف، آبهای عمیق دریائی، آب باران، رطوبت هوا)

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دانشکده عمران،آب و محیط زیست

دانشكده مهندسي برق

توسعه مهندسی کنترل در سامانههای ایستگاههای پمپاژ، تصفیهخانههای آب و فاضلاب و نمکزدایی

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دانشكده مهندسي برق و کامپیوتر

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

بررسی پوششهای مقاوم در برابر خوردگیهای مختلف (شیمیایی، بیولوژیکی، مکانیکی، گالوانیکی) در سامانههای برقآبی، همراه با افزایش راندمان تولید انرژی

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دانشكده شيمي

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

پژوهشکده لیزر و پلاسما

بررسی و امکانسنجی ساخت و بهرهبرداری از تاسیسات تولید همزمان آب و انرژی و استفاده از انرژیهای هدررفت در واحدهای نمکزدائی

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دانشكده مهندسي برق

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

توسعه نرم‌افزارها و مدل‌های مدیریت بهره‌برداری، نگهداری و بازسازی شبکه‌های آب و فاضلاب

دانشکده عمران،آب و محیط زیست

دانشكده مهندسي مكانيك و انرژي

دانشكده مهندسي برق و کامپیوتر

بررسی و تولید تجهيزات و نرمافزارهای بومي و هوشمندسازی سنجش رطوبت و تعيين زمان و ميزان آبياري لازم

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

دانشكده مهندسي برق و کامپیوتر

توسعه روشهای نوین پایش و پیش‌بینی، مستندسازی و ارائه روشهای کنترل حوادث در شبکه‌های آب و فاضلاب شهری

دانشکده عمران،آب و محیط زیست

دانشكده مهندسي مكانيك و انرژي

بررسی و امکانسنجی ساخت و استفاده از تجهیزات بازیافت انرژی در سامانههای نمکزدائی

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دانشكده مهندسي برق

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

بررسی و امکانسنجی ساخت و استفاده از تجهیزات کنترل گرفتگی و افزایش عمر تجهیزات در سامانههای نمکزدائی

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دانشكده شيمي

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

دانشكده مهندسی برق

بررسی روشهای ارتقای کارایی تاسیسات موجود آبی

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

دانشكده مهندسي برق

دانشكده شيمي

توسعه روشهای نوین مدیریت فشار در شبکه توزیع آب شهری و شبکههای آبیاری تحت فشار

دانشکده عمران،آب و محیط زیست

دانشكده مهندسي مكانيك و انرژي

بررسی و امکانسنجی ساخت تجهیزات بازیافت انرژی از جریانهای ثقلی آب و برنامهریزی استفاده درجا از آن در سامانههای آبرسانی

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دانشكده مهندسي برق

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

بررسی فنی و اقتصادی و امکانسنجی تولید ادوات کاهنده مصرف آب در کشور

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

دانشكده مهندسي برق و کامپیوتر

امکانسنجی و تولید تجهیزات و ادوات اندازهگیری، کنترل، ابزار دقیق و پایش پیشرفته برای تاسیسات آبرسانی

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

دانشكده مهندسي برق و کامپیوتر

بررسی ، امکانسنجی و تولید مواد واسط و ادوات و تجهیزات متناسب با کیفیت آبهای غیرمتعارف

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دانشكده شيمي

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

بررسی روش‌های مختلف کنترل خوردگی در تاسیسات آبی و روش‌های افزایش عمر مفید سازهها

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دانشكده شيمي

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

امکانسنجی و تولید آلیاژها و مواد.. برای ساخت قطعات، تجهیزات و ادوات آبرسانی با راندمان بالا

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

دانشكده مهندسي برق

بررسی اثرات آبهای غیرمتعارف بر روی لوله، اتصالات و تجهیزات (خوردگی و جرمگذاری)

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دانشكده شيمي

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

بررسی و امکانسنجی تولید سامانه غشایی در کشور برای نمکزدایی آبهای شور و تصفیه هوا

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دانشكده شيمي

دانشكده مديريت و حسابداري

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

بررسی و امکانسنجی فنی و اقتصادی ساخت تجهیزات و ادوات نمونهبرداری دستنخورده از خاک، سنگ، آب و مصالح آبرفت

دانشکده عمران،آب و محیط زیست

دانشكده مهندسي مكانيك و انرژي

دانشكده مديريت و حسابداري

ارزيابي فنی و اقتصادي پروژه‌هاي برقابي در مقايسه با ديگر منابع انرژي

دانشکده عمران،آب و محیط زیست

دانشكده مهندسي مكانيك و انرژي

دانشکده مهندسی برق

دانشکده مدیریت و حسابداری

بررسی و توسعه روشهای نوین تستهای غیرمخرب در تاسیسات آبی و تعیین عمر باقیمانده

دانشکده عمران،آب و محیط زیست

دانشكده مهندسي مكانيك و انرژي