مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

شورای عالی برنامه ریزی دانشگاه

اعضاء:

 1. ریاست محترم دانشگاه )رئیس شورا(
 2. معاونت محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه
 3. مدیر حوزه مدیریت برنامه ریزی و پژوهشی تحصیلات تکمیلی )دبیر شورا(
 4. دو نفر که با صلاحدید رئیس شورا به عنوان عضو منصوب خواهند شد.
 5. به تشخیص دبیر شورا و با تصویب رئیس شورا، با توجه به ضرورت موارد در دستور کار شورای عالی برنامه ریزی، دبیر یا دبیران کمیته های علمی مربوطه و یا ریاست دانشکده های مربوطه می توانند به جلسه دعوت شوند.

وظایف:

 1. بحث و بررسی و سیاستگذاری اولویت های موضوعی برنامه های علمی دانشگاه.
 2. تصویب وظایف کمیته های علمی دانشگاه.
 3. بررسی ضرورت تشکیل کمیته های علمی جدید که توسط دبیر شورا پیشنهاد خواهد شد.
 4. تصویب درختواره دانش ارائه شده توسط کمیته های علمی دانشگاه.
 5. نظارت به عملکرد سالیانهی کمیته های علمی.

کمیته های علمی

اعضاء:

 1. دبیر کمیته علمی: که با معرفی معاونت پژوهشی و فناوری و با حکم رئیس دانشگاه منصوب میشود.
 2. اعضای داخل دانشگاه: سه نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه با پیشنهاد دبیر کمیته و توسط معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه منصوب می شوند. این اعضا باید از دانشکدههای متفاوت که حوزه کاری مرتبط با اولویتهای پژوهشی کمیته دارند، انتخاب شوند.
 3. عضو خارج از دانشگاه: در صورت لزوم، یک نفر با پیشنهاد دبیر کمیته از وزارت خانهها، دانشگاهها و یا دیگر مراکز مرتبط به اولویتهای پژوهشی کمیته علمی، توسط معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه به کمیته دعوت خواهد شد.

وظایف:

 1. بررسی و انتخاب و تدوین دقیق اولویتهای پژوهشی در حوزه مربوطه بر اساس اولویت های موضوعی برنامه های علمی دانشگاه، توانایی و امکانات دانشگاه.
 2. تدوین درختواره دانش برای اولویت های پژوهشی و اعلام آن به حوزهی مدیریت برنامه ریزی و پژوهشی تحصیلات تکمیلی جهت طرح در شورای عالی برنامه ریزی.
 3. تصویب و پیگیری تحقق اولویتهای پژوهشی در پروژههای پژوهشی ارائه شده توسط اعضای هئیت علمی که میتواند شامل موارد زیر باشد:
 • بررسی پروژه های ارائه شده به کمیته علمی جهت هم خوانی با راستاهای اولویتهای پژوهشی و اعلام آن به کمیسیون مربوطه جهت بررسی بیشتر و تخصیص بودجه.
 • نظارت بر مراحل انجام پروژههای معرفی شده به کمیسیون و اعلام آن به حوزه مدیریت برنامه ریزی و پژوهشی تحصیلات تکمیلی.
 • اعلام اتمام پروژهها به کمیسیون مربوطه و به حوزه مدیریت و برنامه ریزی و پژوهشی تحصیلات تکمیلی.