مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان برنامه علمی: علوم مهندسی و پزشکی

مجری برنامه: دکتر سید محمودرضا آقامیری

پست الکترونیک: science@sbu.ac.ir

برنامه های راهبردی پنج ساله و بیست ساله کشور بالاخص در بخش اهداف کلان در راهبردهای حوزه پژوهش و فناوری و ارتباط با صنعت نمایانگر عزم نظام اسلامی برای حرکت به سمت عملکردهای نوآورانه و ایجاد یک نظام ملی نوآوری می باشد. این نظام نوآورانه اجزاء و بخشهایی دارد که اگر هریک در جای خود قرار گیرد و نقش خود را به خوبی ایفا نماید می تواند کشور را به سمت یک کشور پردرآمد هدایت نماید. از این اجزاء میتوان : 1- وجود یک سیستم آموزشی قوی در کشور که بتواند برای بنگاههای ان کشور جریان مستمری از نیروی کار دارای دانش و مهارت را تأمین کند، 2- قدرت تحقیقات و پژوهش های دانشگاهی و آزمایشگاههای دولتی کشور برای عملکرد نوآورانه یک کشور در یک صنعت و 3- تعالی بنگاههای ان کشور در قابلیت های عمومی مورد نیاز یک بنگاه است نام برد. از قابلیت نظیر طراحی و تولید محصول گرفته تا قابلیت شناخت نیازهای مشتریان، قابلیت ارتباط با صنایع بالادستی و بازارهای پایین دستی، که همین قابلیت های عمومی هستند که بنگاهها را قادر میسازند تا بر تکنولوژی مورد نیاز خود تسلط یابند و یا حتی در توسعه آنها پیشگام شوند.

اهمیت قابلیت های تحقیقاتی دانشگاهها برای عملکرد نوآورانه یک کشور موضوعی است که مورد اتفاق تمامی محققان در این زمینه است که با توجه به پارامترهای ذکر شده، علت اهمیت نزدیکی دانشگاههای تحقیقاتی با جامعه، بنگاهها و کاربران آن است که برنامه های تحقیقاتی در صورتی میتوانند مؤثر باشند که جامعه بنگاهها و کاربران مخاطب را مشتاق و توانا نماید. بدین معنی که هربرنامه تحقیقاتی دانشگاهی می بایست با آگاهی از این دو موضوع مهم و تلاش برای افزایش "خواستن " و "توانستن" صنعت و کاربران محاطب تعریف شود که این موضوع جز از طریق ارتباط مفید و نزدیک دانشگاه یا صنعت امکان پذیر نیست. مهمترین نوع تحقیقاتی که توانسته است تا حد زیادی مستقیماٌ به حل مسائل صنعت و مخاطبان کمک کند و منجر به نوآوری در بخشهای مختلف اقتصادی کشور شود، عمدتاٌ علوم مهندسی و کاربردی (application-Oriented) بوده است که این امر به معنی کم اهمیت بودن علوم پایه نبوده که تحقیقات علوم مهندسی و کاربردی نیز اغلب برخاسته از نتایج تحقیقات در علوم پایه است.

تجربه نشان میدهد که بسیاری از تحقیقات حوزه مهندسی و کاربردی در بستر ساختارهایی خارج از ساختار سنتی دانشگاهی به وقوع پیوسته است که این ساختارهای جدید و غیرسنتی میتوانند تعاملی دوطرفه میان دانشگاهها، صنعت و کاربران مخاطب ایجاد کنند. از طرف دیگر اگر به بحث پزشکی بعنوان یک بخش مستقل اهمیت دهیم که قسمت اعظم و یا بعبارتی کلیه احاد جامعه را دربرمیگیرد میبینیم که این رابطه بشدت به تمامی علم و مهندسی وابسته است.

آنچه مسلم است بخش عمده ای از سرعت بالای گسترش تکنیکهای کاربردی پزشکی مرهون مداخله سایر علوم مهندسی و فناوریهای وابسته در علم پزشکی می باشد. به عبارت دیگر در این عصر علم رابطه زنجیروار و تنگاتنگ رشته های مختلف علوم، مهندسی و پزشکی با یکدیگر ضروری و غیرقابل اجتناب است. برنامه علمی علوم، مهندسی و پزشکی از جمله برنامه های پیشرفته برای پل و واسطه بین رشته های پزشکی و سایر بخشها می باشد که در کشور ما بدلیل جدایی مراکز آموزشی پزشکی با سایر علوم بصورت یک فاصله مشکل زا ایجاد شده است.

جهت چالشهای موجود از جمله گسستگی رشته های پزشکی از سایر شاخه ها انتزاع مأموریت های دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، توانایی متخصصین رشته های مختلف علوم، مهندسی و پزشکی و هزینه های بالای تحقیق و توسعه در این زمینه نیز در برنامه های تدوین شده موردنظر قرارگرفته است.

ساختار پلکانی این برنامه از تعدادی بخش اصلی و زیر بخشهای هرقسمت اصلی تشکیل شده است که در قالب یکی از برنامه های نه گانه طرح برنامه های علمی دانشگاه شهیدبهشتی تعریف شده است.

هدایت مسیر بخشی از علم وفناوری، طرحهای پژوهشی، پایان نامه ها و رساله های مورد تحقیق در کاربردی کردن آنها در جهت نیازهای متقابل از اهداف این برنامه علمی می باشد.

بهره گیری از توان کلیه مراکز علمی و تحقیقاتی اعم از دانشگاه ها (علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی)، دستگاههای اجرائی، نهادهای پژوهشی و بخشهای سیاستگذاری بالاخص استفاده از برنامه جامع علمی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و منویات رهبر معظم انقلاب در زمینه چرخه علم تا ثروت، پشتوانه این برنامه برای سیاستگذاری و اقدام می باشد.

بنا بر این برنامه علوم، مهندسی و پزشکی مسئولیت دارد با تدوین برنامه ای جامع نسبت به ایجاد ارتباط مسائل پزشکی با شاخه های علوم و مهندسی نقش خود را ایفا نماید به این منظور یک ساختار پلکانی برای پیگیری اهداف این برنامه تنظیم شده است. این ساختار یک دسته بندی از مسائل مختلف و مرتبط در حوزه علوم، مهندسی و پزشکی می باشد که ارتباط هر بخش از این شاخه ها را با شاخه دیگر تبیین می نماید.

این برنامه براساس نوع شاخه های مختلف علوم ومهندسی و پزشکی منطبق با سرفصلهای بکارگرفته شده، تدوین شده و تلاش خواهد شد در جهت اهداف تعیین شده هدایت گردند.