مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

همسویی راهبردی بین اجزای فعال در حوزه تأمین امنیت

آیندهپژوهی در حوزه امنیت

زیست بوم فناوری و الزامات آن

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در اقتصاد دانش بنیان

مدیریت دانش، ابعاد و مؤلفههای آن

خلق، تجزیه، تحلیل و مدیریت داده ها / اطلاعات / دانش برای سیاستگذاری صالح

الزامات و پیامدهای حکمرانی صالح برای مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

الزامات و پیامدهای حکمرانی صالح برای رسانه های عمومی دیجیتال منطقه ای

الزامات و پیامدهای حکمرانی صالح برای رسانه های عمومی دیجیتال بین المللی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر کاهش شکاف دیجیتال

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر علوم انسانی دیجیتال

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر افزایش سواد دیجیتال