مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

طراحی و ساخت کاتالیست های دارویی به منظور تسریع اثربخشی بالینی دارو

طراحی و ساخت کاتالیست های دارویی به منظور ایجاد تسریع در اثربخشی بالینی دارو

ساخت نانودراوهای مورداستفاده در درمانهای هدفمند از طریق سيستم‌هاي رهايش كنترل شده دارو

بررسی خواص شیمیایی و دارویی گیاهان مختلف جهت استفاده در صنعت داروسازی

ارائه راهکارهایی برای کنترل کیفی و کمی گیاهان دارویی

توسعه روش های جداسازي، تعيين ساختمان، سنتز مشتقات جديد و تعيين فعاليت بيولوژيك تركيب گياهان مورد استفاده در صنایع داویی

انجام تحقیقات لازم در حوزه اثرات زیست شناختی ناشی از کودهای مورد استفاده در کشاورزی و میزان تاثیر آنها بر سلامت جوامع انسانی و خطر ابتلا به سرطان

انجام تحقیقات لازم در حوزه اثرات زیست شناختی ناشی از کودهای مورد استفاده در کشاورزی و میزان تاثیر آنها بر سلامت جوامع انسانی و خطر ابتلا به سرطان

انجام تحقیقات لازم در حوزه ارائه مواد بهینه سازگار با بافت جهت استفاده در بدن انسان و ایجاد کمترین آسیب های ایمونولوژیک

ارزیابی و آنالیز برهمکنش های دارویی با قسمت های مختلف بدن به منظور سنجش و تخمین سمیت دارو و کاهش اثرات جانبی ناشی از آن