مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

تولید مواد جبرانی برای استفاده به عتوان تغذیه مکمل مانند تولید مواد جبرانی از جلبک ها

تولید واکسن های نوین زیستی مانند DNA واکسن ها جهت درمان HIV، سل و ...

مشارکت و طراحی اکسپیان دارو و تعیین فرمول شیمیایی بهینه برای آن

انجام تحقیقات لازم در حوزه ارائه مواد بهینه سازگار با بافت جهت استفاده در بدن انسان و ایجاد کمترین آسیب های ایمونولوژیک

ارزیابی و آنالیز برهمکنش های دارویی با قسمت های مختلف بدن به منظور سنجش و تخمین سمیت دارو و کاهش اثرات جانبی ناشی از آن

ارائه راهکارهای جدید برای درمان سرطان مانند Ozone-therapy

تحقیق در حوزه تولید نانوداروها، داروهای بیولوژیک و ژن محور برای درمان بیمارهای خاص از قبیل MS و سرطان

ارائه و پیشنهاد سیستم های نوین دارورسانی از طریق تکنولوژی نانو

اختراع نسل جدید نانوداروهای هدفمند ضد تومور و داروهای ضد آلزایمر

ارائه روش‌هاي نوين دارو رساني و انتقال كنترل شده داروها به بدن

شناخت روش های تخریب پلیمرها، خوردگی فلزات و اضمحلال سرامیک ها