مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

ساخت نانو ذرات مغناطیسی جهت استفاده در MRI برای کنترل مسیر حرکت دارو و افزایش کیفیت تصاویر

توسعه روش های کروماتوگرافی و الکتروفورز جهت تعیین دقیق فرمو‌ل‏های ساختاری و مسیرهای بیوسنتزی

راه اندازی و توسعه روش های درمانی مبتنی بر تابش غیریونیزان از قبیل درمان فوتودینامیک (photodynamic therapy)

ارائه راهکارهایی برای کنترل کیفی و کمی گیاهان دارویی

توسعه روش های جداسازي، تعيين ساختمان، سنتز مشتقات جديد و تعيين فعاليت بيولوژيك تركيب گياهان مورد استفاده در صنایع داویی

ارزیابی کمی آلاینده های محیط زیستی در منابع آب، خاک و هوا