مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

سطح آسیب شناختی

سطح سلامت

سطح ارتقاء و رشد

1- شیوع شناسی رفتارهای ضدحرفهای

2- علت شناسی رفتارهای ضدحرفهای

3- نظامهای نظارتی و الزامآور رعایت اخلاق حرفهای

1- اخلاق حرفهای و فرهنگ

2- اخلاق حرفهای، قانون، اخلاق و ارزشها

3- آگاهسازی متخصّصین و دریافتکنندگان خدمات از کدهای اخلاق حرفهای

1- آموزش همگانی اخلاق حرفهای برای متخصصین و دریافتکنندگان خدمات

2- تشکیل و تقویت نهادهای پیگیریکنندهی اخلاق حرفهای

1- رفتارهای پرخطر

2- اعتیاد و زنان با تأکید بر مادران معتاد و کودکان آنها

3- مداخلات مبتنی بر گروههای پرخطر

4- علت شناسی و استراتژیهای درمان اعتیاد

5- بار مالی (burden) اعتیاد

1- آموزش و تقویت مهارتهای زندگی

2- آموزش و توسعه مهارتهای اجتماعی

3- آگاه سازی و کاهش رفتارهای پر خطر در افراد جامعه

4- پیشگیری از اعتیاد خصوصاً در کودکان و نوجوانان

1- جامعهی عاری از مواد و سیگار

2- مقاوم کردن افراد جامعه در برابر اعتیاد

زندگی‌ دانشجویی

سطح آسیب شناختی

سطح سلامت

سطح ارتقاء و رشد

1- رفتارهای مغایر با شئون دانشجویی

2- تقلّب

3- دادهسازی

4- مدرک گرایی

5- تکثیر تکنیکی دانش

1- اخلاق دانشجویی

2- یادگیری و مطالعه

3- تخصّصگرایی

1- پرورش دانشجویان حرفهای

2- خدمات داوطلبانهی حرفهای و رایگان به گروههای نیازمند

1- دروغ

2- بیاعتمادی به سازمان دانش

3- تبعیض آموزشی

1- سرمایهی اجتماعی در جامعهی دانشجویی

2- عدالت اجتماعی در آموزش و شغل

3- اعتماد به سازمان دانش و نهاد دانشگاه در کشور

1- همکاری و مشارکت گروهی در فعالیّتهای علمی

2- همکاریهای بین رشتهای دانشجویان

3- تقویت حس مسئولیّت اجتماعی

4- ارتقاء هویّت ملّی

1- رفتارهای اعتیادی در دانشجویان

2- کنترل و درمان اعتیاد در دانشجویان

1- پیشگیری از اعتیاد در دانشجویان

2- مقابله با استرسهای دانشجویی همچون اضطراب امتحان

1- مقاوم کردن دانشجویان در برابر اعتیاد

2- دانشجویان: پیشروان و هدایتکنندگان نهضت ضد اعتیاد