مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

سطح آسیب شناختی

سطح سلامت

سطح ارتقاء و رشد

1- مصرفگرایی

2- تجملگرایی

3- اسراف

1- مصرف منطبق با نیاز

2- مصرف بهینه

1- صرفهجویی

2- قناعت

3- تابآوری در الگوی مصرف

1- شیوع شناسی رفتارهای ضدحرفهای

2- علت شناسی رفتارهای ضدحرفهای

3- نظامهای نظارتی و الزامآور رعایت اخلاق حرفهای

1- اخلاق حرفهای و فرهنگ

2- اخلاق حرفهای، قانون، اخلاق و ارزشها

3- آگاهسازی متخصّصین و دریافتکنندگان خدمات از کدهای اخلاق حرفهای

1- آموزش همگانی اخلاق حرفهای برای متخصصین و دریافتکنندگان خدمات

2- تشکیل و تقویت نهادهای پیگیریکنندهی اخلاق حرفهای

زندگی‌ دانشجویی

سطح آسیب شناختی

سطح سلامت

سطح ارتقاء و رشد

1- ناکارآمدی مدیریّت مصارف شخصی (پول، زمان، منابع و امکانات، ...)

2- آسیب رسانی به اموال خوابگاه و دانشگاه

3- اسراف منابع در خوابگاه (انرژی، آب، غذا، ...)

1- الگوی مصرف منطبق با زندگی دانشجویی

2- آموزش مهارتهای مدیریّت در زندگی دانشجویی (پول، زمان، منابع و امکانات، ...)

1- مصرف بهینه در مکانهای دانشجویی (خوابگاه، سلف، ....)

2- صیانت از منابع و امکانات خوابگاه و دانشگاه

1- رفتارهای مغایر با شئون دانشجویی

2- تقلّب

3- دادهسازی

4- مدرک گرایی

5- تکثیر تکنیکی دانش

1- اخلاق دانشجویی

2- یادگیری و مطالعه

3- تخصّصگرایی

1- پرورش دانشجویان حرفهای

2- خدمات داوطلبانهی حرفهای و رایگان به گروههای نیازمند

1- دروغ

2- بیاعتمادی به سازمان دانش

3- تبعیض آموزشی

1- سرمایهی اجتماعی در جامعهی دانشجویی

2- عدالت اجتماعی در آموزش و شغل

3- اعتماد به سازمان دانش و نهاد دانشگاه در کشور

1- همکاری و مشارکت گروهی در فعالیّتهای علمی

2- همکاریهای بین رشتهای دانشجویان

3- تقویت حس مسئولیّت اجتماعی

4- ارتقاء هویّت ملّی