مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

سطح آسیب شناختی

سطح سلامت

سطح ارتقاء و رشد

1- تخریب منابع طبیعی

2- آلودگی (صوتی، محیطی، هوا)

1- زندگی سازگار با محیط زیست (انسان، موجودات زنده، آب، خاک، هوا)

1- بهسازی محیط زیست

2- انسان دوستدار طبیعت

1- شیوع شناسی رفتارهای ضدحرفهای

2- علت شناسی رفتارهای ضدحرفهای

3- نظامهای نظارتی و الزامآور رعایت اخلاق حرفهای

1- اخلاق حرفهای و فرهنگ

2- اخلاق حرفهای، قانون، اخلاق و ارزشها

3- آگاهسازی متخصّصین و دریافتکنندگان خدمات از کدهای اخلاق حرفهای

1- آموزش همگانی اخلاق حرفهای برای متخصصین و دریافتکنندگان خدمات

2- تشکیل و تقویت نهادهای پیگیریکنندهی اخلاق حرفهای

زندگی‌ دانشجویی

سطح آسیب شناختی

سطح سلامت

سطح ارتقاء و رشد

1- نقض حریم شخصی در خوابگاههای دانشجویی

2- بیگانگی با محل سکونت (غم غربت)

3- سکونت در خوابگاههای غیراستاندارد

4- آلودگی و بهداشت عمومی در خوابگاههای دانشجویی

1- ابعاد گوناگون زندگی در خوابگاههای دانشجویی

2- تعامل مؤثّر با هماتاقی در خوابگاه

3- خوابگاه منطبق با نیازهای دانشجویی (فضای فیزیکی، روانی، اجتماعی)

4- خوابگاههای دانشجویی غیرانتفاعی (خصوصی)

5- سکونت دانشجویان غیربومی در اماکن غیرخوابگاهی

1- بهسازی و استانداردسازی خوابگاههای دانشجویی

2- ارتقاء فرهنگ سکونت در خوابگاههای دانشجویی

3- دلبستگی به مکان

4- ایمنی در خوابگاههای دانشجویی (خوابگاه ایمن)

1- رفتارهای مغایر با شئون دانشجویی

2- تقلّب

3- دادهسازی

4- مدرک گرایی

5- تکثیر تکنیکی دانش

1- اخلاق دانشجویی

2- یادگیری و مطالعه

3- تخصّصگرایی

1- پرورش دانشجویان حرفهای

2- خدمات داوطلبانهی حرفهای و رایگان به گروههای نیازمند

1- دروغ

2- بیاعتمادی به سازمان دانش

3- تبعیض آموزشی

1- سرمایهی اجتماعی در جامعهی دانشجویی

2- عدالت اجتماعی در آموزش و شغل

3- اعتماد به سازمان دانش و نهاد دانشگاه در کشور

1- همکاری و مشارکت گروهی در فعالیّتهای علمی

2- همکاریهای بین رشتهای دانشجویان

3- تقویت حس مسئولیّت اجتماعی

4- ارتقاء هویّت ملّی