مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

سطح آسیب شناختی

سطح سلامت

سطح ارتقاء و رشد

1- نقض حریم خصوصی

2- بیگانگی و گمنامی

3- سکونتگاههای غیرمنطبق با نیازهای اولیهی انسان

4- حاشیه نشینی در شهرها

1- تعامل مؤثر با همسایگان

2- رعایت حقوق دیگران

3- آپارتمان نشنینی

4- اجاره نشینی

5- سکونتگاههای منطبق با نیازهای ساکنین

1- همسایهداری

2- دلبستگی به مکان

3- بهسازی فرهنگ سکونت

1- شیوع شناسی رفتارهای ضدحرفهای

2- علت شناسی رفتارهای ضدحرفهای

3- نظامهای نظارتی و الزامآور رعایت اخلاق حرفهای

1- اخلاق حرفهای و فرهنگ

2- اخلاق حرفهای، قانون، اخلاق و ارزشها

3- آگاهسازی متخصّصین و دریافتکنندگان خدمات از کدهای اخلاق حرفهای

1- آموزش همگانی اخلاق حرفهای برای متخصصین و دریافتکنندگان خدمات

2- تشکیل و تقویت نهادهای پیگیریکنندهی اخلاق حرفهای

1- بیاعتمادی در روابط شخصی

2- بیاعتمادی نسبت به سازمانها، مؤسسات عمومی و نهادهای دولتی

3- کاهش سرمایهی اجتماعی

4- بیعدالتی در سطوح مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و قضایی

5- بیتفاوتی و فقدان همدلی اجتماعی

6- دروغ

1- فرهنگ و اعتماد اجتماعی

2- خانواده و اعتماد اجتماعی

3- سرمایهی اجتماعی و اعتماد

4- عدالت و اعتماد اجتماعی

5- همدلی اجتماعی و اعتماد

6- تعهد و مسئولیتپذیری

1- شناسایی و کاربرد راهبردهای تقویت اعتماد اجتماعی

2- توسعهی شبکهی اعتماد به خارج از مرزهای گروهی در جامعه

3- عدالت اجتماعی

4- شناسایی و کاربرد راهبردهای تقویت عدالت در سطوح اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قضایی

5- شناسایی و کاربرد راهبردهای ارتقای حس همدلی اجتماعی

1- طلاق

2- تأخیر در ازدواج

3- کاهش رغبت به ازدواج

4- سبکهای جایگزین ازدواج

5- نارضایتی و ناسازگاری زوجین

6- بار مالی (burden) طلاق

7- تجرّدهای ناخواسته

1- فرهنگ و ازدواج

2- همسرگزینی

3- آیین و رسوم ازدواج

4- ازدواج و مذهب

5- ازدواج و تغییرات اجتماعی و نسلی

1- غنیسازی ازدواج

2- آموزشهای پیش از ازدواج

3- ازدواجهای پایدار و تابآور

1- کودک در شرایط آسیبزا

2- کودکان کار

3- کودکان طلاق

4- کودک آزاری

1- کودک در نهادهای اجتماعی

2- کودک و مدرسه

3- کودک و رسانه

4- کودک و محیط

5- والدگری

1- پیشگیری از آسیبپذیری کودکان

2-کودک تابآور

1- همهگیرشناسی و علتشناسی انواع خشونت در جامعه

2- خشنونت خانگی: خشونت علیه همسر، کودک و سالمند

3- قلدری

4- خشونت در مدرسه و محیط کار

5- خشونت در فضای مجازی

1- تنظیم و کنترل هیجانها

2- حمایت از قربانیان خشونت

3- مداخلههای پیشگیرانهی کنترل خشم و پرخاشگری

4- پیشگیری از خشونت خانوادگی

1- جامعهی عاری از خشونت با تأکید بر نقش رسانه، فضای شهری و مدارس

2- فرهنگ مصالحه و برادری

3- توسعه و ارتقاء ملایمت، نوعدوستی، مهربانی و عطوفت

زندگی‌ دانشجویی

سطح آسیب شناختی

سطح سلامت

سطح ارتقاء و رشد

1- گمنامی و کاهش نظارت اجتماعی

2- تشکیل گروههای پرخطر و آسیب ساز

3- روابط عاطفی آسیب رسان

1- روابط با همکلاسیها و همرشتهایها

2- گروههای دوستی

3- انجمنهای علمی و تشکّلهای سیاسی دانشجویی

5- روابط استاد و دانشجو

6- روابط با کارمندان و سیستم اداری دانشگاه

1- گروههای یادگیری

2- گروههای کارآفرین

1- رفتارهای مغایر با شئون دانشجویی

2- تقلّب

3- دادهسازی

4- مدرک گرایی

5- تکثیر تکنیکی دانش

1- اخلاق دانشجویی

2- یادگیری و مطالعه

3- تخصّصگرایی

1- پرورش دانشجویان حرفهای

2- خدمات داوطلبانهی حرفهای و رایگان به گروههای نیازمند

1- دروغ

2- بیاعتمادی به سازمان دانش

3- تبعیض آموزشی

1- سرمایهی اجتماعی در جامعهی دانشجویی

2- عدالت اجتماعی در آموزش و شغل

3- اعتماد به سازمان دانش و نهاد دانشگاه در کشور

1- همکاری و مشارکت گروهی در فعالیّتهای علمی

2- همکاریهای بین رشتهای دانشجویان

3- تقویت حس مسئولیّت اجتماعی

4- ارتقاء هویّت ملّی

1- تحصیل به عنوان عامل مزاحم یا مانع ازدواج

1- ازدواجهای دانشجویی

2- پدیدارشناسی زندگی زوجهای دانشجو

1- تسهیل ازدواج دانشجویان

2- توسعهی خوابگاهها برای دانشجویان متأهل

1- تضعیف ارتباط با خانواده در دانشجویان غیربومی

2- فقدان نظارت و حمایت خانواده از دانشجویان

3- تحصیل: بهانهی فرار از خانه

1- روابط و رفت و آمد با خانواده در دانشجویان غیربومی

1- رابطهی خانوادهی دانشجویان و دانشگاه

1- خشونت علیه دانشجویان

2- خشونتهای دانشجویی

3- تخریب عمدی اموال عمومی دانشگاه (وندالیسم)

1- تنظیم هیجانها

2- اعتراض و انتقاد سازنده و مدنی

1- طرد و نپذیرفتن پرخاشگری در جامعهی دانشجویی