مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

سطح آسیب شناختی

سطح سلامت

سطح ارتقاء و رشد

1- رانندگی پرخطر

2- جابهجایی ترافیکساز

3- تخلف و قانونگریزی

4- تصادفات رانندگی

5- جادهها و مکانهای ناایمن

6- بار مالی (burden) تصادفات و حوادث رانندگی

7- بار مالی (burden) ترافیک

1- قانونمندی

2- استفاده از وسایل نقلیهی عمومی

3- آموزش ترافیک

1- فرهنگ ایمنی در ترافیک (جاده و خیابان، فرد، موقعیت، وسایل نقلیه)

2- کاهش نیاز به استفاده از وسایل نقلیه با تمرکز خدمات در محله

3- جابهجاییهای منطبق با سلامت و محیط زیست

1- نقض حریم خصوصی

2- بیگانگی و گمنامی

3- سکونتگاههای غیرمنطبق با نیازهای اولیهی انسان

4- حاشیه نشینی در شهرها

1- تعامل مؤثر با همسایگان

2- رعایت حقوق دیگران

3- آپارتمان نشنینی

4- اجاره نشینی

5- سکونتگاههای منطبق با نیازهای ساکنین

1- همسایهداری

2- دلبستگی به مکان

3- بهسازی فرهنگ سکونت

1- مصرفگرایی

2- تجملگرایی

3- اسراف

1- مصرف منطبق با نیاز

2- مصرف بهینه

1- صرفهجویی

2- قناعت

3- تابآوری در الگوی مصرف

1- شیوعشناسی رفتارهای ضدحرفهای

2- علتشناسی رفتارهای ضدحرفهای

3- نظامهای نظارتی و الزامآور رعایت اخلاق حرفهای

1- اخلاق حرفهای و فرهنگ

2- اخلاق حرفهای، قانون، اخلاق و ارزشها

3- آگاهسازی متخصّصین و دریافتکنندگان خدمات از کدهای اخلاق حرفهای

1- آموزش همگانی اخلاق حرفهای برای متخصصین و دریافتکنندگان خدمات

2- تشکیل و تقویت نهادهای پیگیریکنندهی اخلاق حرفهای

زندگی‌ دانشجویی

سطح آسیبشناختی

سطح سلامت

سطح ارتقاء و رشد

1- تردّدهای غیرضروری دانشجویان

2- جابجاییهای درونشهری ترافیکساز دانشجویان

1- ایمنی ترافیک در اردوهای دانشجویی

2- جابجاییهای بینشهری دانشجویان غیربومی

3- تردّد، تحرّک و دسترسی دانشجویان به امکانات در داخل دانشگاه

1- تسهیل تردّدهای بینشهری و درونشهری دانشجویان

1- گمنامی و کاهش نظارت اجتماعی

2- تشکیل گروههای پرخطر و آسیبساز

3- روابط عاطفی آسیبرسان

1- روابط با همکلاسیها و همرشتهایها

2- گروههای دوستی

3- انجمنهای علمی و تشکّلهای سیاسی دانشجویی

5- روابط استاد و دانشجو

6- روابط با کارمندان و سیستم اداری دانشگاه

1- گروههای یادگیری

2- گروههای کارآفرین

1- ناکارآمدی مدیریّت مصارف شخصی (پول، زمان، منابع و امکانات، ...)

2- آسیبرسانی به اموال خوابگاه و دانشگاه

3- اسراف منابع در خوابگاه (انرژی، آب، غذا، ...)

1- الگوی مصرف منطبق با زندگی دانشجویی

2- آموزش مهارتهای مدیریّت در زندگی دانشجویی (پول، زمان، منابع و امکانات، ...)

1- مصرف بهینه در مکانهای دانشجویی (خوابگاه، سلف، ....)

2- صیانت از منابع و امکانات خوابگاه و دانشگاه

1- رفتارهای مغایر با شئون دانشجویی

2- تقلّب

3- دادهسازی

4- مدرکگرایی

5- تکثیر تکنیکی دانش

1- اخلاق دانشجویی

2- یادگیری و مطالعه

3- تخصّصگرایی

1- پرورش دانشجویان حرفهای

2- خدمات داوطلبانهی حرفهای و رایگان به گروههای نیازمند

1- دروغ

2- بیاعتمادی به سازمان دانش

3- تبعیض آموزشی

1- سرمایهی اجتماعی در جامعهی دانشجویی

2- عدالت اجتماعی در آموزش و شغل

3- اعتماد به سازمان دانش و نهاد دانشگاه در کشور

1- همکاری و مشارکت گروهی در فعالیّتهای علمی

2- همکاریهای بین رشتهای دانشجویان

3- تقویت حس مسئولیّت اجتماعی

4- ارتقاء هویّت ملّی