مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشكده‌/ پژوهشكده مجري

دانشكده‌/ پژوهشكده همكار

کموتاکسونومی گیاهی با استفاده از ترکیبات شاخص اسانس و عصاره

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

مرکز پروتئین

اتنوبوتانی و اتنوفارماکولوژی

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

بارکدینگ (DNA Barcoding) گیاهان دارویی با استفاده از نشانگرهای مولکولی

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

نیمه سنتز ترکیبات طبیعی دارویی از گیاهان

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

دانشکده شیمی