مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشكده‌/ پژوهشكده مجري

دانشكده‌/ پژوهشكده همكار

غیرفعالسازی میکروب‌ها با استفاده از لیزر، پلاسما و پرتوهای الکترونیکی

پژوهشکده لیزر و پلاسما

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

مهندسی عمران، آب و محیط زیست

پردیس شهید عباسپور