مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشكده‌/ پژوهشكده مجري

دانشكده‌/ پژوهشكده همكار

اصلاح مولکولی گیاهان زراعی اقتصادی برای مقاومت به تنش های زیستی (آفات ، بیماری ها)

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

پژوهشکده علوم محیطی

اصلاح مولکولی گیاهان زراعی اقتصادی برای مقاومت تحمل تنش های غیرزیستی (خشکی، شوری، سرما،...)

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

پژوهشکده علوم محیطی

امکان سنجی تولید متابولیت های ثانویه گیاهی

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

امکان سنجی تولید مولکول های اقتصادی زیستی (واکسن، پروتئین های نوترکیب) در گیاهان

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

بهبود کمیت و کیفیت روغن با استفاده از فناوری های زیستی

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

دانشکده شیمی

بهبود کمیت و کیفیت کربوهیدرات و قند با استفاده از فناوری های زیستی

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

دانشکده شیمی

غذاداروها و مواد زیست فعال

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

مرکز پروتئین

پروبیوتیک ها

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

دانشکده شیمی

طراحی وتوسعه زیست حسگرها

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

مرکز پروتئین

پژوهشکده لیزر

تولیدات طبیعی میکروب ها از جمله (آنتی بیوتیک ها، رنگ ها، بیوسورفکتانت ها)

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

مرکز پروتئین

بکارگیری وتوسعه سیستم های میکروفلوئیدیک

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

مرکز پروتئین

پژوهشکده لیزر

امکان سنجی تولید ترکیبات آلی در ریز جلبک ها

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

دانشکده شیمی

امکان سنجی تولید ترکیبات آلی با استفاده از مهندسی ژنتیک

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

مرکز پروتئین

دانشکده شیمی

ارزیابی گیاهان تراریخته (مهندسی ژنتیک شده)

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

پژوهشکده علوم محیطی

دانشکده حقوق

بهینه سازی کشت بافت و ریزازدیادی گیاهان و ریز جلبک ها

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

اصلاح موتاسیونی ژن ها

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

شناسایی منابع ژنی

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

پژوهشکده علوم محیطی

امکان سنجی تولید کود و سم بيولوژيك و زیست مهارگرها

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

دانشکده شیمی

بهینه سازی تولیدات زیستی با استفاده از فناوری نانو

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

مرکز پروتئین

بررسی تنوع ژنتیکی و مطالعات بنیادین مارکرهای مولکولی

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

مطالعات بنیادین مولکول های زیستی به روش های امیکس

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

امکان سنجی تولید داروها به روش های بیوتکنولوژی صنعتی و مهندسی ژنتیک

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

دانشکده شیمی

پالایش زیستی – میکروبی آلاینده‌های آب و خاک

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

دانشکده فناوری های نوین

پژوهشکده علوم محیطی

دانشکده شیمی

شناسایی و تولید زیست یارهای (پروبیوتیک) جدید

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

استحصال زیستی فلزات (با تاکید بر فلزات سنگین) با کمک میکروارگانیسم‌ها

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

دانشکده شیمی

پژوهشکده لیزر

تولید سوخت‌های زیستی با کمک میکروارگانیسم‌ها

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

دانشکده شیمی

تولید آنزیم‌های صنعتی با استفاده از باکتری‌ها و بهینه‌سازی فعالیت از طریق مهندسی ژنتیک و شرایط بی‌وزنی

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

دانشکده شیمی

مرکز پروتئین

فاژ درمانی اندمیک

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

آنتی‌بیوتیک‌ها و آنتی‌بیوفیلم‌های گیاهی

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

بررسی سینرژیسم موجود میان ترکیبات گیاهی و آنتی‌بیوتیک‌های مقاوم به درمان

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

تشخیص بیوسنسوری آلاینده‌ها و پاتوژن‌های غذایی و انسانی

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

پژوهشکده لیزر و پلاسما

بررسی آلاینده‌های ویروسی آب و روش‌های نوین پالایش آنها

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

مهندسی عمران، آب و محیط زیست

پژوهشکده علوم محیطی

ردیابی و تشخیص ویروس‌های جدید با روش‌های نوین

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

نانوسنسورهای توکسین‌های میکروبی

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

پژوهشکده لیزر و پلاسما

دانشکده شیمی

تولید باکتری‌های مهندسی شده و پروتئین‌های نوترکیب

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

ژن درمانی دارویی

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

ارزیابی جوامع جانوری از دیدگاه بیوسیستماتیک

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

شناسایی فون جانوری ایران، با رویکرد مبارزه بیولوژیک با آفات و حشرات و حفاظت از محیط زیست

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

پژوهشکده علوم محیطی

شناسایی و تقویت زیستگاه‌های جانوری به منظور حفاظت از گونه‌های جانوری در برابر خطر انقراض

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

پژوهشکده علوم محیطی

جغرافیای زیستی پردازشی (Phylogeography)

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

مرکز سنجش از دور

پژوهشکده علوم محیطی

دانشکده علوم ریاضی

فیلوژنی تکوینی (تحلیل اکوسیستم و بررسی مکانیسم سازگاری فون با شرایط خاص محیطی)

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

پژوهشکده علوم محیطی

دانشکده علوم ریاضی

بررسی سیستم‌های تطابقی و سازشی

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

اکولوژی و تکامل رفتاری

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

مدلسازی جانوری بیماری‌ها و اختلالات رایج انسانی (با تاکید بر بیماری‌های تخمدان پلی کیستیک، اعتیاد، سکته مغزی، اوتیسم، چاقی)

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

پژوهشکده علوم شناختی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

کشت، تامین و استحصال سلول‌های بنیادی برای درمان بیماری‌های مختلف (با تاکید بر بیماری‌های قلبی و عصبی)

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

جنین شناسی تامین بافت و تراتوژن‌ها

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

مهندسی بافت (بازسازی بافتی و تجدید ساختار بافت)

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

داروسازی هوشمند

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

مکانیسم های دگردیسی در جانوران

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

مکانیسم های ترمیم زخم

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

سازمان‌یابی تک سلولی‌ها (پروتوزآها)

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

ارزیابی جوامع گیاهی از دیدگاه بیوسیستماتیک

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

پژوهشکده علوم محیطی

فیلوژنی مولکولی گیاهان و ژنتیک جمعیت‌ها

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

دانشکده علوم ریاضی

انگشت نگاری ژنتیکی گیاهان زراعی و دارویی

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

مطالعات اکولوژیک با هدف حفاظت از جوامع گیاهی

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

دانشکده علوم زمین

گرده شناسی (با تاکید بر گرده‌شناسی قانونی)

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

فیتوژئوگرافی و ژئوبوتانی

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

پژوهشکده علوم محیطی

دانشکده علوم زمین

بیوتکنولوژی و کشت بافت گیاهان دارویی، زراعی و روغنی

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

پژوهشکده علوم محیطی

کاربرد تکنیک‌های نانوفناوری در بهبود سیستم‌های تولید فرآورده‌های گیاهی

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

مرکز پروتئین

فیزیولوژی رشد و نمو گیاهان تحت تنش‌های زیستی و غیر زیستی

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

ارزیابی عکس‌العمل‌های زیستی میان گیاه و میکروارگانیسم‌های خاکزی

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

استفاده از تکنیک‌های مختلف با هدف افزایش مقاومت گیاه در برابر استرس ناشی از آلاینده‌های محیطی

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

ارزیابی جوامع جلبکی و قارچی اکوسیستم‌های آبی و خشکی کشور از دیدگاه بیوسیستماتیک

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

ظرفیت‌سنجی فلور طبیعی جلبکی و قارچی کشور از نظر کاربردی

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

طراحی کودهای زیستی و ارزیابی کارکرد آنها در بهبود کمی و کیفی محصولات زراعی و گیاهان دارویی

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

پژوهشکده علوم محیطی

دانشکده اقتصاد

زیست‌پالایی (ارزیابی کارآیی فلور جلبکی و قارچی مناطق آلوده صنعتی در پاکسازی محیط)

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

دانشکده بهداشت

پژوهشکده علوم محیطی

مهندسی عمران، آب و محیط زیست

استخراج ترکیبات فعال زیستی از جلبک‌ها و قارچ‌ها و فرآوری آنها

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

دانشکده داروسازی و پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

دانشکده شیمی

دانشکده فناوری های نوین

کنترل زیستی بیماری‌های گیاهی با کمک فلور طبیعی جلبکی و قارچی خاک

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

پژوهشکده علوم محیطی

پرورش آبزیان در قفس های دریایی

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

پژوهشکده علوم محیطی

دانشکده فیزیک

دانشکده برق

مطالعه بیوفولینگ در محیط ها و تأسیسات دریایی و روش های کاهش تأثیر آنها

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

استخراج مواد فعال زیستی از ارگانیسم های دریایی

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

تغییرات اقلیم و تأثیرات آن بر محیط های دریایی

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

مهندسی عمران، آب و محیط زیست

نشانگرهای زیستی محیط های دریایی

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

پژوهشکده علوم محیطی

مطالعه تغییرات آنتروپوژنیک محیط های دریایی و روش های کاهش تأثیر آنها

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

پژوهشکده علوم محیطی

دانشکده شیمی

دانشکده علوم زمین

دانشکده مدیریت

حفاظت اکوسیستم ها و آموزش های اجتماعی و فرهنگی

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

پژوهشکده علوم محیطی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

دانشکده الهیات