مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشكده‌/ پژوهشكده مجري

دانشكده‌/ پژوهشكده همكار

جداسازی، خالص سازی و شناسایی ترکیبات موثره دارویی از گیاهان و ارزیابی خواص بیولوژیک آنها

دانشکده شیمی

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

مرکز پروتئین