مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشكده‌/ پژوهشكده مجري

دانشكده‌/ پژوهشكده همكار

تولید نانوسلولز با روش های زیستی

دانشکده فناوری های نوین

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

مرکز پروتئین

دانشکده شیمی

تولید نانوذرات فلزی، غیر فلزی و کامپوزیت ها با روش های سبز بر مبنای استفاده از میکروارگانیسم ها، گیاهان و زیست پلیمرها

دانشکده فناوری های نوین

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

مرکز پروتئین

دانشکده شیمی

تولید مواد با ارزش بالا با بهره گیری از سامانه های میکروبی در فرایندهای ناپیوسته، ناپیوسته خوراک دهی شده و پیوسته

دانشکده فناوری های نوین

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

مرکز پروتئین

دانشکده شیمی

تولید اتانول زیستی با استفاده از ضایعات و پسماندها

دانشکده فناوری های نوین

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

مرکز پروتئین

دانشکده شیمی

تولید، مشخصه یابی و کاربرد نانومواد طبیعی زیست سازگار

دانشکده فناوری های نوین

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

مرکز پروتئین

دانشکده شیمی

کاربردهای پزشکی پلیمرهای زیست سازگار

دانشکده فناوری های نوین

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

مرکز پروتئین

دانشکده شیمی