مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر اصول، قواعد و استانداردهای بین المللی حقوق بشر بین المللی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر اصول، قواعد و استانداردهای حقوق بشر اسلامی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر اصول، قواعد و استانداردهای بین المللی مدیریت

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر اصول، قواعد و استانداردهای مدیریت اسلامی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر اصول، قواعد و استانداردهای صلح