مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

طراحی مدل پایش مستمر سلامت محیط زیست

شاخصهای بینالمللی محیط زیست

نقشه ژنتیک گونههای گیاهی و جانوری کشور و الزامات حقوقی ثبت بینالمللی آنها