مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

سلامت روانی جامعه و سبک زندگی

نقش خانواده در سلامت همه جانبه

طراحی مدل جذب مشارکت مردم در حفاظت از محیط زیست

جرم اناری تخریب محیط زیست و الزامات حقوقی آن

حقوق بین نسلی در محیط زیست

سازوکارهای تعیین خطارات و جبران آن

طراحی مدل پایش مستمر سلامت محیط زیست

شاخصهای بینالمللی محیط زیست

تهیه اطلس زیست بوم کشور

محدودیتهای قانونمند در بهرهبرداری از منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر

سنجش نسبت بین حفاظت از محیط زست و پیشرفت اقتصادی

نقشه ژنتیک گونههای گیاهی و جانوری کشور و الزامات حقوقی ثبت بینالمللی آنها

طراحی سازوکارهای توسعه اقتصاد سبز

استقرار نظام حسابرسی محیط زیست در کشور

تدوین منشور اخلاقی محیط زیست

حفاظت از محیط زیست مبتنی بر دانش بنیانی

دیپلماسی محیط زیست

بررسی ابعاد حقوقی حقآبهها و آثار آن بر تخریب محیط زیست

بررسی ابعاد حقوق بینالمللی تخریب محیط زیست

طراحی سازوکارهای ایجاد پیوندهای منطقهای برای حفاظت از محیط زیست

بررسی تطبیقی مقررات حفاظت از محیط زست