مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

طراحی مدل مدیریت جامع، هماهنگ و نظاممند منابع حیاتی

بررسی زیرساختهای حقوقی حفاظت از محیط زیست و کارآمدی آن

طراحی مدل پایش مستمر سلامت محیط زیست

شاخصهای بینالمللی محیط زیست

تهیه اطلس زیست بوم کشور

محدودیتهای قانونمند در بهرهبرداری از منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر

سنجش نسبت بین حفاظت از محیط زست و پیشرفت اقتصادی

طراحی مدلها و سازوکارهای حفاظت از گونههای گیاهی و جانوری کشور

طراحی سازوکارهای توسعه اقتصاد سبز

استقرار نظام حسابرسی محیط زیست در کشور

سازوکارهای حمایت و تشویق سرمایهگذاری در حفاظت از محیط زیست توسط بخشهای غیردولتی

تدوین منشور اخلاقی محیط زیست

حفاظت از محیط زیست مبتنی بر دانش بنیانی

دیپلماسی محیط زیست

بررسی ابعاد حقوقی حقآبهها و آثار آن بر تخریب محیط زیست

بررسی ابعاد حقوق بینالمللی تخریب محیط زیست

طراحی سازوکارهای ایجاد پیوندهای منطقهای برای حفاظت از محیط زیست

بررسی تطبیقی مقررات حفاظت از محیط زست

پیمانهای جهانی حفاظت از محیط زیست و بررسی آثار عضویت درآنها

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر سیاست های انرژی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر توسعه پایدار