مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

طراحی نظامهای فنی بیمه با توجه به مبانی اسلامی

طراحی مدل جذب مشارکت مردم در حفاظت از محیط زیست

طراحی شهرها براساس خانواده محوری

خانواده و کالبدهای محیطی آن (مسجد، بیمارستان و....)

آمایش سرزمین و جمعیت

مهاجرت و آثار آن

سازوکارهای حفظ جمعیت در روستا

مناطق مرزی و اسیبهای جمعیتی و مهاجرت

سیاستگذاری در حوزه مهاجرت جمعیت در مناطق کشور

طراحی مدل جذب و نهداری نیروی انسانی در مناطق محروم

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر هویت شهری ملی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر توسعه پایدار

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر افزایش کیفیت زندگی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر توسعه علمی و پژوهشی

تجزیه و تحلیل آثار حکمرانی صالح بر توسعه فرهنگی و اجتماعی

حکمرانی صالح و شبکه های علمی بین المللی

حکمرانی صالح و شبکه های غیر علمی بین المللی

حکمرانی صالح و نظام مدیریت سرمایه انسانی بین المللی

حکمرانی صالح و نظام مدیریت منایع بین المللی

حکمرانی صالح و نظام مالکیت فکری بین المللی