مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

سیاستگذاری برای استقلال دارویی

گیاهان دارویی و نقش آن در نظام سلامت

طب سنتی، چالشها، فرصتها و اسیبها

طراحی مدلها و سازوکارهای حفاظت از گونههای گیاهی و جانوری کشور

نقشه ژنتیک گونههای گیاهی و جانوری کشور و الزامات حقوقی ثبت بینالمللی آنها