مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

سلامت روانی جامعه و سبک زندگی

نقش خانواده در سلامت همه جانبه

نقش آموزشی اخلاقی و معنوی در ارتقای سلامت همه جانبه

سبک زندگی و سلامت

بررسی زیرساختهای حقوقی حفاظت از محیط زیست و کارآمدی آن

جرم اناری تخریب محیط زیست و الزامات حقوقی آن

حقوق بین نسلی در محیط زیست

سازوکارهای تعیین خطارات و جبران آن

سیاستگذای برای خانواده محوری

بررسی قوانین و مقررات موجود در راستای حمایت از بنیان خانواده

طراحی شهرها براساس خانواده محوری

خانواده و کالبدهای محیطی آن (مسجد، بیمارستان و....)

مدل ازدواج آسان و ترویج آن

تقویت سرمایه اجتماعی مبتنی بر خانواده

بسیج منابع و ظرفیتهای کشور در حفاظت از خانواده

مقابله با تهاجم فرهنگی علیه بنیان خانواده

سیاستگذاری اوقات فراغت و نقش آن در تحکیم خانواده

الگوی خانواده اسلامی

بازنگری و اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویههای قضایی در حوزه خانواده

الگوی رابطه سالم در جامعه با هدف حفاظت از کیان خانواده

توانمندسازی خانواده در بعد فرهنگی و اقتصادی

نقش مادری و الزامات آن

جایگاه زن در جامعه و الگوهای فکری

طلاق و آسیبشناسی آن

تکریم سالمندان در خانواده

سیاستگذاری جمعیت با هدف جوانی، بالندگی و مولد بودن

طراحی مدلهای ترغیب و تشویق فرزندآوری

تکفرزندی و آسیبهای آن

طراحی مدل حفظ، توانمندسازی و ارجگذاری به سرمایههای انسانی و اجتماعی در نظام اداری

طراحی مدل جذب و نهداری نیروی انسانی در مناطق محروم

طراحی مدل بازنشستگی با هدف حفظ کرامت و معیشت بازنشستگان

طراحی مدل بهرهگیری از سرمایههای انسانی بازنشسته

نظام حسابرسی عمومی (Public Audit) در حکمرانی صالح

حکمرانی صالح و شبکه های علمی بین المللی

حکمرانی صالح و شبکه های غیر علمی بین المللی

حکمرانی صالح و نظام مدیریت سرمایه انسانی بین المللی